Úrlausnir.is


Greinar

Greinar - Listi
Athugið að greinarnar eru lifandi plögg og gætu því tekið (miklum) breytingum umfram einfaldar leiðréttingar og viðbætur.
Ekkert í þessum greinum ætti að túlka sem lögfræðilega ráðgjöf og ætti ekki að byggja á neinu hér nema bera fyrirhugaðar gjörðir fyrst undir fagmanneskju á viðkomandi sviði.

Ritun erfðaskráa

Einhver atriði sem fólk ætti að hafa í huga við ritun erfðaskrár (sem eru alls ekki tæmandi).

Hvað ef engin erfðaskrá er til staðar?
Núgildandi erfðalög, nr. 8/1962, kveða á um að svokallaðir skylduerfingjar skuli fá einhvern arf óháð tilvist erfðaskrár. Undir skylduerfingja teljast hjúskaparmaki auk barna hins látna. Fer um skylduerfingja með þessum hætti:

Sé enginn skylduerfingi til staðar (né erfðaskrá), þá skiptist arfurinn jafnt á milli foreldra arfleifanda og niðja þeirra (eftir nánari reglum þar um). Ef enginn hefur hlotið arf enn, þá fer hann til móður- og föðurforeldra arfleifanda eftir nánari reglum þar um (en þó ekki sömu staðgöngureglum og í fyrri skrefum). Ef öll fyrri skref eru þrotin án þess að nokkur hafi hlotið arf, þá fer arfurinn í ríkissjóð.

Hvað eru staðgöngureglur?
Staðgöngureglur í erfðarétti eru fyrirmæli um hvað skuli gert í þeim tilvikum sem einhver, sem hefði þegið arf í lifanda lífi, er látinn.

Athuga þarf að staðgöngureglurnar eiga ekki sjálfkrafa við um einhvern sem fær bréfarf, nema erfðaskráin tilgreini að þær gildi í því tilviki.

Hvenær má gera erfðaskrá?
Erfðaskrá má í sjálfu sér gera hvenær sem er, að því gefnu að arfleifandinn hafi svokallað arfleiðsluhæfi þegar erfðaskráin er gerð, sem fjallað er nánar í 34. gr. erfðalaganna. Hana má gera þótt skylduerfingjar séu til staðar. Ekki er skilyrði að arfleifandi sé lögráða við gerð erfðaskrár.

Hvaða áhrif hefur erfðaskrá?
Arfleifandi má ráðstafa allt að ⅓ eigna sinni með erfðaskrá og kallast sá arfur bréfarfur. Ef skylduerfingjar eru til staðar, þá er ⅓ eignanna úthlutað samkvæmt erfðaskránni og svo skipta skylduerfingjarnir með sér restinni samkvæmt þeim reglum og hlutföllum sem áður hafa komið fram.

Hvaða aðferðir eru í boði til að láta einhvern öðlast arf, sem annars hefði ekki hlotið hann?
Sem dæmi um aðila sem ekki hljóta sjálfkrafa arf eftir íslenskum lögum eru fósturbörn, stjúpbörn, og sambúðarmaki. Ein aðferð er að veita þeim bréfarf, til að mynda með fyrirmælum um að sé bæði sambúðarmaki og niðji til staðar, að sambúðarmaki skuli fá ⅓ hlutann sinn með bréfarfinum. Sambærileg fyrirmæli gætu verið veitt varðandi úthlutun til fósturbarna og stjúpbarna, en gæta sín þó að tilgreina að allt að ⅓ hluti gæti verið nýttur til þess. Hins vegar þarf að muna að tilgreina að ef eingöngu einn þessara aðila sé á lífi, þá skuli hlutaðeigandi fá allan arf (nema það séu aðrar óskir). Sé ætlunin að leyfa niðjum hlutaðeigandi arfþega að geta notið góðs af honum, í tilviki andláts ætlaðs arfþega, að tilgreina að ætlunin sé að staðgöngureglurnar gildi í því tilviki.

Hvað má ekki vera í erfðaskrá?
Eins og lögin eru núna eru nokkur atriði sem ekki mega vera í erfðaskrá eða í réttara lagi að þau verða ekki framkvæmd séu þau til staðar. Eftir atvikum munu önnur atriði erfðaskrárinnar þó vera framkvæmd eins og hin óheimiluðu fyrirmæli væru ekki þarna.

Hvernig verður erfðaskráin túlkuð?
Í erfðarétti gildir svokölluð viljakenning, en í grófum dráttum þýðir hún að fyrirmæli í erfðaskrá (sé hún gild) eru túlkuð eins nálægt vilja arfleifandans og mögulegt er. [2. mgr. 37. gr. erfðalaga, nr. 8/1962]

Aðgát við uppfærslu erfðaskrár
Kröfurnar til að afturkalla erfðaskrá eru ekki eins strangar og þarf til að breyta erfðaskrá eða gera nýja. Upp hafa komið aðstæður þar sem afturköllun eldri erfðaskrár var hluti hinnar nýju erfðaskrár og dæmt að afturköllunin væri gild þótt nýja erfðaskráin væri ógild, og áhrifin urðu þau að engin gild erfðaskrá væri til staðar. [Hrd. 1960:420 nr. 28/1960 (Sumargjöf)] Sé ætlunin að afturkalla fyrri erfðaskrá samhliða þess að setja nýja, ætti að tilgreina við afturköllunina að hún taki einvörðungu gildi ef nýja erfðaskráin sé gild.

Aðstæður breytast
Athuga þarf að aðstæðurnar gætu breyst frá því að erfðaskráin var samin og þar til arfinum er deilt út. Það gæti reynt á erfðaskrána strax daginn eftir eða jafnvel eftir 70 ár.

Í ljósi þessa er ágætt að semja erfðaskrána með það í huga að síst þurfi að uppfæra hana í sífellu í ljósi nýrra aðstæðna.

Höfundur: Svavar Kjarrval
Greinin var fyrst birt þann 30. september 2022.