Úrlausnir.is


Merkimiði - Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998

RSS-streymi merkimiðans

Athugið að taka ekki þessum listum sem tæmandi.

Yfirlit

Hæstaréttardómar (37)
Umboðsmaður Alþingis (45)
Stjórnartíðindi (1086)
Alþingistíðindi (58)
Alþingi (672)
Aðrir úrlausnaraðilar
Fara á yfirlit

Úrlausnir Hæstaréttar Íslands

Hrd. 2000:1621 nr. 15/2000 (Stjörnugrís I)[HTML] [PDF]
Of víðtækt framsal til ráðherra um hvort framkvæmdir þyrftu að fara í mat á umhverfisáhrifum.
Hrd. 2000:1855 nr. 492/1999 (Hundahald)[HTML] [PDF]
Samningur var gerður um að greiða fyrir ákveðinn fjölda hunda en sá samningur var ekki gildur þar sem engin lagaheimild var fyrir því að afmarka tiltekinn fjölda hunda.
Hrd. 2001:2028 nr. 113/2001 (Stjörnugrís II - Hæfi ráðherra)[HTML] [PDF]
Stjörnugrís hf. (S) leitaði til heilbrigðisnefndar um fyrirhugaða stækkun svínabús í samræmi við nýsett lög um umhverfismat. Við meðferð málsins aflaði heilbrigðisnefndin skriflegs álits umhverfisráðuneytisins um hvort henni væri heimilt að gefa út starfsleyfi samkvæmt eldri lögunum eða hvort það yrði að gefa út samkvæmt nýju lögunum þar sem krafist væri mats á umhverfisáhrifum. Ráðuneytið leit svo á að nýju lögin ættu að gilda. S kærði niðurstöðuna til umhverfisráðherra og krafðist ógildingar á ákvörðun heilbrigðisnefndarinnar og krafðist þess að bæði umhverfisráðherra og allt starfsfólk ráðuneytisins viki sæti í málinu.

Hæstiréttur taldi að umhverfisráðherra hefði verið vanhæfur til meðferðar málsins á æðra stjórnsýslustigi þar sem álitið sem heilbrigðisnefndin aflaði frá ráðuneytinu hafi verið skrifað í umboði ráðherra og þar af leiðandi falið í sér afstöðu ráðherra sjálfs, óháð því hvort ráðherrann sjálfur hafi kveðið upp úrskurðinn eða starfsmenn þeir sem undirrituðu bréfið.
Hrd. 2001:4620 nr. 431/2001 (Hundahald II - Hundur í Bessastaðahreppi)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:2507 nr. 356/2002 (Bandaríki Norður-Ameríku)[HTML] [PDF]

Hrd. 2002:3910 nr. 501/2002 (Hallsvegur)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:1379 nr. 168/2002 (Shaken Baby Syndrome)[HTML] [PDF]

Hrd. 2003:2477 nr. 68/2003[HTML] [PDF]

Hrd. 2005:1534 nr. 474/2004 (Frístundabyggð - Sumarhús - Bláskógabyggð)[HTML] [PDF]
Krafist var viðurkenningar á því að hjón ásamt börnum þeirra ættu lögheimili að tilteknu húsi á svæði sem sveitarfélagið hafði skipulagt sem frístundabyggð. Hagstofan hafði synjað þeim um þá skráningu.

Hæstiréttur taldi að sóknaraðilar ættu rétt á að ráða búsetu sinni sbr. 4. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar og lægju ekki fyrir haldbærar lagaheimildir til að takmarka rétt sóknaraðilanna til að skrá lögheimili þeirra á húsið í frístundabyggðinni. Þar sem sóknaraðilarnir höfðu fasta búsetu í húsinu í samræmi við 2. mgr. 1. gr. laga um lögheimili og 1. mgr. ákvæðisins yrði skýrt á þann veg að lögheimili væri sá staður sem maður hefði fasta búsetu, var krafa sóknaraðila tekin til greina.

Niðurstaðan er talin óvenjuleg að því leyti að í stað þess að eingöngu ómerkja synjunina sjálfa var jafnframt tekin ný ákvörðun í hennar stað.
Hrd. 2005:2503 nr. 20/2005 (Starfsleyfi álvers í Reyðarfirði)[HTML] [PDF]

Hrd. 2006:5284 nr. 260/2006 (Skemmtistaður í Þingholtsstræti)[HTML] [PDF]
Sjónarmið um að ölvað fólk sem er farið út úr veitingastaðnum sé á eigin ábyrgð en Hæstiréttur tók ekki undir það, heldur bæri ábyrgð innan skynsamlegra marka.
Hrd. 426/2007 dags. 8. maí 2008 (Hringrás)[HTML] [PDF]

Hrd. 556/2007 dags. 12. júní 2008[HTML] [PDF]

Hrd. 334/2008 dags. 4. desember 2008 (Byrgismálið)[HTML] [PDF]

Hrd. 2/2009 dags. 6. febrúar 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 696/2008 dags. 1. október 2009[HTML] [PDF]

Hrd. 188/2009 dags. 25. febrúar 2010 (Áburðarverksmiðjan - Gufunes)[HTML] [PDF]
Tjónþoli taldi sig hafa orðið fyrir líkamstjóni vegna loftmengunar frá áburðarverksmiðju á Gufunesi. Hæstiréttur taldi að ekki yrði beitt ólögfestri hlutlægri ábyrgð og beitt sakarreglunni með afbrigðum.

Kona sem reykti um 20 sígarettur á dag fékk samt sem áður bætur vegna öndunarfæratjóns er leiddi af mengun.
Hrd. 708/2009 dags. 4. nóvember 2010 (Óttarsstaðir - Straumsbúið o.fl.)[HTML] [PDF]
Ætlað tjón vegna umhverfismengunar. Tjónþoli taldi að hann ætti rétt á bótum þar sem hann mætti ekki nota landið til að reisa íbúðarhús.
Hrd. 679/2010 dags. 24. janúar 2011[HTML] [PDF]

Hrd. 700/2011 dags. 12. janúar 2012[HTML] [PDF]

Hrd. 523/2011 dags. 26. apríl 2012 (Stjörnugrís III - Svínabú í Hvalfjarðarsveit)[HTML] [PDF]

Hrd. 60/2012 dags. 15. nóvember 2012 (Húsfélag við Hverfisgötu - Hverfisgata 68a)[HTML] [PDF]
Húsfélag fór í mál við H, sem var einn íbúa hússins, með kröfu um að hún myndi selja íbúð sína eða flytja úr henni sökum þess að hún geymdi mikið magn af rusli í íbúðinni og sameigninni. H bar fram þá málsástæðu að brottrekstur hennar bryti í bága við stjórnarskrárvarins réttar hennar um friðhelgi eignarréttarins.

Hæstiréttur féllst á kröfu húsfélagsins þar sem aðgerðirnar uppfylltu þau skilyrði sem stjórnarskráin gerir, þá einkum skilyrðið um almannaþörf og meðalhóf, og að sérstakt mat hafi farið fram á þessu. Lagastoð væri svo uppfyllt með 55. gr. laga um fjöleignarhús. Þá þyrfti jafnframt að virða friðhelgi eignarréttar hinna íbúðareigenda innan fjöleignarhússins en á því hefði verið brotið vegna verðrýrnunar er athæfi H hefði falið í sér. Óvissan um að hægt yrði að fá endurgjald vegna viðgerða hinna á kostnað H, þrátt fyrir lögveð, var of mikil að sú leið teldist raunhæf.

Með þeirri leið að H geti annaðhvort sjálf séð um sölu eignarinnar eða knúið væri á um uppboð samkvæmt lögum um nauðungarsölu, taldi Hæstiréttur að með því væri nægilega tryggt að H fengi fullt verð fyrir íbúðina í skilningi eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar.
Hrd. 115/2013 dags. 8. mars 2013 (Skotæfingasvæði)[HTML] [PDF]
Þar sagði Hæstiréttur í fyrsta skipti að óþarfi hafi verið að stefna sveitarfélaginu, en áður hafði ekki verið gerð athugasemd við það að sleppa þeim.
Hrd. 613/2013 dags. 6. febrúar 2014 (Orkuveita Reykjavíkur - Fráveitugjald)[HTML] [PDF]

Hrd. 651/2013 dags. 27. febrúar 2014[HTML] [PDF]

Hrd. 71/2015 dags. 12. nóvember 2015 (Líkamsrækt)[HTML] [PDF]
Tjónvaldur hefði átt að hafa gert sér grein fyrir tjónshættu en gerði ekkert í því. Gerðar voru úrbætur á tækinu eftir slysið.
Hrd. 544/2015 dags. 12. maí 2016 (Krikaskóli í Mosfellsbæ)[HTML] [PDF]

Hrd. 542/2015 dags. 12. maí 2016 (Krikaskóli í Mosfellsbæ)[HTML] [PDF]

Hrd. 543/2015 dags. 12. maí 2016 (Krikaskóli í Mosfellsbæ)[HTML] [PDF]

Hrd. 545/2015 dags. 12. maí 2016 (Krikaskóli í Mosfellsbæ)[HTML] [PDF]

Hrd. 546/2015 dags. 12. maí 2016 (Krikaskóli í Mosfellsbæ)[HTML] [PDF]

Hrd. 547/2015 dags. 12. maí 2016 (Krikaskóli í Mosfellsbæ)[HTML] [PDF]

Hrd. 563/2017 dags. 12. september 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 603/2017 dags. 25. september 2017[HTML] [PDF]

Hrd. 684/2016 dags. 19. október 2017 (Kostnaður vegna málsmeðferðar í umhverfisráðuneytinu)[HTML] [PDF]

Hrd. 4/2017 dags. 25. janúar 2018[HTML] [PDF]

Hrd. 601/2015 dags. 20. febrúar 2019[HTML] [PDF]

Fara á yfirlit

Aðrar úrlausnir

Fara á yfirlit

Félagsdómur

Dómur Félagsdóms í máli nr. F-29/2015 dags. 6. apríl 2016

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Austurlands

Dómur Héraðsdóms Austurlands í máli nr. E-114/2013 dags. 27. október 2014[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Norðurlands eystra

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. E-346/2010 dags. 29. júní 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra í máli nr. S-165/2018 dags. 26. nóvember 2018[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Reykjaness

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1208/2006 dags. 11. apríl 2007[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-294/2010 dags. 17. september 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2348/2010 dags. 28. febrúar 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2160/2010 dags. 22. desember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-518/2018 dags. 7. júlí 2023[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Reykjavíkur

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-321/2005 dags. 15. júní 2006[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7591/2006 dags. 29. maí 2007[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2296/2007 dags. 23. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7608/2006 dags. 26. október 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4250/2005 dags. 24. september 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6831/2006 dags. 27. nóvember 2008[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5373/2008 dags. 3. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2097/2008 dags. 5. desember 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5373/2008 dags. 12. nóvember 2009[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-9057/2009 dags. 24. mars 2010[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-7449/2010 dags. 27. október 2011[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2198/2011 dags. 13. desember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1380/2011 dags. 22. desember 2011[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1121/2011 dags. 3. janúar 2012[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2448/2012 dags. 24. maí 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2511/2012 dags. 18. júní 2013[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3304/2013 dags. 10. júní 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-916/2013 dags. 31. október 2014[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5204/2013 dags. 10. mars 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1845/2014 dags. 14. apríl 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2550/2014 dags. 15. apríl 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4100/2013 dags. 26. maí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4094/2013 dags. 26. maí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4095/2013 dags. 26. maí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4096/2013 dags. 26. maí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4097/2013 dags. 26. maí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4098/2013 dags. 26. maí 2015[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1354/2015 dags. 14. júlí 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-456/2016 dags. 29. nóvember 2016[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3081/2016 dags. 5. júlí 2017[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-21/2017 dags. 3. nóvember 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-606/2017 dags. 9. febrúar 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3902/2017 dags. 30. maí 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2549/2017 dags. 16. október 2018[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1063/2018 dags. 7. desember 2018[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. Y-3/2018 dags. 15. mars 2019[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2035/2020 dags. 11. mars 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2035/2020 dags. 16. mars 2021[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1412/2021 dags. 15. mars 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1408/2021 dags. 15. mars 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8149/2020 dags. 4. maí 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2470/2021 dags. 31. maí 2022[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4756/2021 dags. 13. janúar 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5978/2022 dags. 25. apríl 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-463/2022 dags. 3. október 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-3267/2021 dags. 5. október 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2217/2022 dags. 24. nóvember 2023[HTML]

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-4843/2023 dags. 10. maí 2024[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Suðurlands

Úrskurður Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. R-32/2008 dags. 7. júlí 2008[HTML]

Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. S-216/2011 dags. 1. júní 2011[HTML]

Úrskurður Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. E-59/2017 dags. 31. október 2017[HTML]

Dómur Héraðsdóms Suðurlands í máli nr. E-201/2016 dags. 14. október 2020[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Vestfjarða

Dómur Héraðsdóms Vestfjarða í máli nr. E-50/2015 dags. 13. júní 2018[HTML]

Fara á yfirlit

Héraðsdómur Vesturlands

Dómur Héraðsdóms Vesturlands í máli nr. S-67/2007 dags. 2. júlí 2007[HTML]

Dómur Héraðsdóms Vesturlands í máli nr. E-275/2021 dags. 8. júní 2022[HTML]

Fara á yfirlit

Kærunefnd húsamála

Álit Kærunefndar húsamála í máli nr. í máli nr. 64/2019 dags. 26. september 2019[HTML]

Álit Kærunefndar húsamála í máli nr. í máli nr. 85/2020 dags. 3. desember 2020[HTML]

Fara á yfirlit

Kærunefnd jafnréttismála

Álit Kærunefndar jafnréttismála í máli nr. 5/1999 dags. 10. desember 1999[HTML]

Fara á yfirlit

Kærunefnd útboðsmála

Úrskurður Kærunefndar útboðsmála í máli nr. 5/2004 dags. 11. september 2004[HTML]

Fara á yfirlit

Landsréttur

Lrd. 228/2018 dags. 16. nóvember 2018[HTML]

Lrd. 526/2018 dags. 8. febrúar 2019[HTML]

Lrd. 614/2018 dags. 21. júní 2019[HTML]

Lrd. 238/2019 dags. 6. desember 2019[HTML]

Lrd. 11/2019 dags. 13. desember 2019[HTML]

Lrú. 595/2021 dags. 17. nóvember 2021[HTML]

Lrd. 631/2020 dags. 28. janúar 2022[HTML]

Lrd. 243/2021 dags. 8. apríl 2022[HTML]

Lrd. 290/2022 dags. 23. júní 2023[HTML]

Lrd. 352/2022 dags. 17. nóvember 2023[HTML]

Lrd. 549/2022 dags. 15. desember 2023[HTML]

Lrú. 791/2023 dags. 20. desember 2023[HTML]

Lrd. 70/2023 dags. 26. apríl 2024[HTML]

Fara á yfirlit

Úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála

Úrskurður Úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála í máli nr. 9/2006 dags. 24. ágúst 2006

Fara á yfirlit

Úrskurðarnefnd um upplýsingamál

Úrskurður Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í máli nr. A-162/2003 dags. 10. júlí 2003[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í máli nr. A-225/2006 dags. 9. febrúar 2006[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í máli nr. A-286/2008 dags. 19. ágúst 2008[HTML]

Úrskurður Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í máli nr. A-519/2014 dags. 13. febrúar 2014[HTML]

Fara á yfirlit

Úrlausnir umboðsmanns Alþingis

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1517/1995 dags. 30. júní 1997 (Mengunar- og heilbrigðiseftirlitsgjöld)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2473/1998 dags. 4. nóvember 1999[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2500/1998 dags. 17. nóvember 1999[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2215/1997 dags. 22. mars 2000[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2299/1997 dags. 22. mars 2000[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2824/1999 dags. 23. mars 2001[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 2836/1999 dags. 23. mars 2001[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3221/2001 dags. 27. mars 2002 (Hreinsun fráveituvatns - Gjald fyrir dælu- og hreinsistöðva fyrir fráveituvatn)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3508/2002[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3777/2003[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4580/2005[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4968/2007 (Hundaeftirlitsgjald)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4735/2006 (Viðhaldsskylda á götu)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 4934/2007 (Aðgangur að gögnum)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5184/2007 (Gjald fyrir meðhöndlun úrgangs)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6444/2011 dags. 24. maí 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6423/2011 dags. 18. júlí 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6583/2011 dags. 31. ágúst 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6636/2011 dags. 7. október 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6643/2011 dags. 7. október 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6724/2011 dags. 15. nóvember 2011[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6873/2012 dags. 30. mars 2012[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 6945/2012 dags. 21. maí 2012[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7074/2012 dags. 9. júlí 2012[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7129/2012 dags. 19. september 2012[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7132/2012 dags. 19. september 2012[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7153/2012 dags. 19. september 2012[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7024/2012 (Lagastoð samþykktar)[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 7623/2013 dags. 30. júní 2014[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 8735/2015[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 10051/2019 dags. 15. janúar 2020[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 10008/2019 dags. 17. janúar 2020[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 1775/1996 dags. 29. desember 2020[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 10992/2021 dags. 31. mars 2021[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 11016/2021 dags. 31. mars 2021[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 11121/2021 dags. 28. maí 2021[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 11186/2021 dags. 28. júní 2021[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 10593/2020 dags. 7. júlí 2021[HTML] [PDF]

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9970/2019 dags. 13. september 2021[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 11598/2022 dags. 22. apríl 2022[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 12088/2023 dags. 15. mars 2023[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 12204/2023 dags. 22. júní 2023[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 12442/2023 dags. 8. desember 2023[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 12563/2024 dags. 12. febrúar 2024[HTML] [PDF]

Bréf umboðsmanns Alþingis nr. 12665/2024 dags. 15. apríl 2024[HTML] [PDF]

Fara á yfirlit

Prentaðar auglýsingar Stjórnartíðinda

ÁrDeildBls. nr.
1998B769, 770, 771, 772, 796, 798, 820, 822, 823, 824, 828, 837, 861, 868, 877, 879, 882, 883, 893, 907, 945, 959, 1015, 1016, 1026, 1054, 1055, 1079, 1092, 1093, 1108, 1490, 1511, 1522, 1543, 1550, 1594, 1595, 1596, 1642, 1788, 1795, 1796, 1852, 1897, 1980, 1996, 2028, 2030, 2047, 2078, 2080, 2113, 2359, 2367, 2374, 2375, 2377, 2378, 2391, 2399, 2400, 2513
1999A157
1999B27, 28, 33, 41, 42, 157, 176, 198, 237, 243, 246, 256, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 295, 310, 361, 402, 460, 483, 492, 531, 550, 551, 552, 553, 562, 563, 565, 566, 567, 576, 577, 595, 649, 717, 718, 885, 901, 902, 903, 908, 926, 936, 1011, 1012, 1076, 1077, 1078, 1099, 1100, 1133, 1455, 1457, 1476, 1520, 1522, 1595, 1623, 1627, 1630, 1631, 1685, 1688, 1689, 1690, 1710, 1739, 1740, 1745, 1746, 1747, 1774, 1804, 1814, 1817, 1862, 1883, 1885, 1886, 1896, 1934, 1935, 1939, 1945, 1946, 1947, 1948, 1958, 1959, 1980, 1997, 1998, 2012, 2013, 2014, 2022, 2087, 2089, 2090, 2093, 2096, 2097, 2098, 2113, 2123, 2124, 2134, 2135, 2136, 2140, 2141, 2143, 2152, 2157, 2158, 2162, 2166, 2169, 2170, 2183, 2188, 2189, 2193, 2197, 2198, 2206, 2207, 2231, 2236, 2237, 2254, 2257, 2259, 2268, 2269, 2276, 2280, 2281, 2283, 2285, 2286, 2288, 2290, 2294, 2295, 2296, 2300, 2301, 2302, 2306, 2310, 2311, 2314, 2320, 2321, 2322, 2325, 2326, 2327, 2333, 2334, 2337, 2343, 2344, 2345, 2348, 2349, 2350, 2570, 2580, 2606, 2622, 2683, 2780, 2814, 2815, 2817, 2819, 2820, 2841, 2850, 2853, 2858
2000A239
2000B177, 178, 186, 187, 188, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 298, 299, 312, 320, 330, 354, 372, 373, 397, 399, 400, 401, 407, 409, 410, 416, 420, 421, 463, 464, 468, 487, 489, 491, 501, 510, 534, 536, 542, 543, 545, 546, 547, 557, 558, 564, 565, 572, 594, 620, 621, 622, 651, 661, 663, 664, 665, 667, 687, 717, 719, 720, 776, 789, 812, 846, 847, 848, 902, 903, 918, 919, 921, 922, 925, 965, 966, 967, 976, 1006, 1139, 1141, 1144, 1204, 1226, 1237, 1309, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1325, 1326, 1441, 1446, 1774, 1795, 1807, 1857, 1911, 1921, 1922, 1970, 1997, 1998, 2007, 2031, 2084, 2126, 2180, 2335, 2403, 2405, 2424, 2430, 2444, 2445, 2446, 2454, 2461, 2462, 2480, 2699, 2700, 2701, 2703, 2710, 2711, 2712, 2713, 2718, 2722, 2747, 2748, 2749, 2754, 2756, 2812, 2842
2001A159, 160, 171, 209, 211
2001B44, 48, 78, 79, 87, 89, 97, 127, 129, 170, 172, 189, 227, 259, 275, 305, 445, 457, 459, 461, 463, 466, 467, 486, 499, 565, 591, 619, 646, 647, 656, 661, 662, 667, 684, 688, 696, 698, 703, 712, 729, 738, 884, 900, 903, 928, 929, 972, 1055, 1112, 1153, 1180, 1181, 1216, 1217, 1233, 1280, 1322, 1324, 1345, 1348, 1365, 1368, 1480, 1487, 1489, 1523, 1524, 1536, 1584, 1585, 1622, 1644, 1650, 1913, 2064, 2105, 2109, 2110, 2458, 2465, 2466, 2552, 2556, 2705, 2753, 2755, 2793, 2796, 2797, 2798, 2805, 2806, 2807, 2816, 2861, 2862, 2865, 2866, 2867, 2868, 2877, 2886, 2899
2002A10, 73, 75, 239, 240, 284, 539
2002B22, 39, 56, 68, 70, 72, 73, 74, 93, 107, 108, 191, 192, 247, 267, 271, 310, 312, 324, 357, 374, 384, 386, 387, 388, 394, 523, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 548, 582, 589, 592, 593, 606, 609, 624, 625, 630, 631, 673, 674, 709, 726, 731, 769, 824, 913, 961, 1007, 1009, 1011, 1015, 1017, 1036, 1064, 1069, 1071, 1080, 1122, 1124, 1161, 1186, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1306, 1369, 1417, 1419, 1506, 1602, 1607, 1691, 1704, 1724, 1725, 1750, 1776, 1810, 1817, 1820, 1865, 1869, 1889, 1893, 1894, 1898, 1899, 1953, 1974, 2013, 2014, 2018, 2031, 2032, 2041, 2048, 2062, 2065, 2101, 2103, 2108, 2130, 2136, 2137, 2140, 2142, 2143, 2146, 2157, 2160, 2194, 2282, 2292, 2312, 2323, 2339, 2341, 2348
2003B23, 39, 41, 42, 45, 151, 152, 153, 176, 183, 184, 197, 205, 215, 274, 275, 292, 293, 295, 296, 299, 473, 474, 488, 502, 513, 514, 518, 528, 536, 539, 560, 593, 625, 649, 849, 862, 928, 944, 947, 957, 963, 1205, 1206, 1219, 1220, 1223, 1296, 1297, 1308, 1318, 1319, 1338, 1359, 1393, 1457, 1458, 1524, 1526, 1530, 1531, 1574, 1575, 1589, 1591, 1699, 1767, 1768, 1813, 1831, 1863, 1925, 1926, 1971, 1989, 2057, 2060, 2061, 2062, 2066, 2070, 2099, 2100, 2101, 2104, 2105, 2107, 2141, 2147, 2148, 2181, 2202, 2210, 2214, 2264, 2281, 2290, 2361, 2366, 2382, 2383, 2389, 2461, 2468, 2508, 2509, 2510, 2513, 2518, 2519, 2521, 2522, 2576, 2629, 2659, 2660, 2667, 2695, 2706, 2707, 2728, 2737, 2738, 2749, 2752, 2786, 2787, 2788, 2796, 2823, 2832, 2833, 2834, 2856, 2867, 2881, 2883, 2916, 2921, 2958, 2959, 2971, 2972, 2974, 2980
2004A848
2004B35, 37, 46, 50, 52, 53, 54, 85, 87, 100, 105, 107, 108, 120, 126, 140, 158, 184, 473, 474, 479, 481, 482, 484, 487, 534, 538, 541, 545, 547, 575, 580, 583, 584, 586, 589, 590, 593, 594, 601, 602, 604, 623, 638, 645, 647, 688, 690, 723, 724, 725, 726, 760, 762, 764, 765, 766, 768, 771, 797, 798, 813, 816, 817, 819, 845, 846, 849, 850, 851, 852, 855, 858, 954, 962, 965, 979, 997, 1013, 1018, 1027, 1028, 1049, 1059, 1061, 1072, 1094, 1096, 1144, 1206, 1243, 1276, 1314, 1504, 1536, 1538, 1540, 1542, 1543, 1544, 1559, 1791, 1807, 1809, 1810, 1850, 2015, 2016, 2174, 2175, 2198, 2202, 2264, 2287, 2295, 2350, 2370, 2531, 2605, 2647, 2649, 2738, 2789, 2790, 2792, 2800, 2812
2005A1056
2005B30, 32, 47, 52, 56, 58, 61, 62, 63, 86, 106, 107, 108, 115, 117, 123, 126, 127, 128, 129, 136, 167, 168, 174, 176, 182, 188, 200, 202, 203, 213, 214, 216, 218, 220, 236, 237, 285, 286, 287, 295, 296, 301, 324, 325, 338, 339, 341, 342, 356, 357, 358, 359, 362, 365, 378, 379, 380, 445, 446, 448, 452, 456, 472, 473, 475, 480, 483, 484, 522, 531, 532, 543, 652, 679, 682, 683, 684, 685, 690, 691, 711, 712, 714, 721, 722, 871, 1040, 1052, 1073, 1081, 1085, 1181, 1215, 1217, 1218, 1314, 1315, 1316, 1346, 1391, 1393, 1517, 1523, 1526, 1574, 1575, 1663, 1665, 1667, 1677, 1679, 1686, 1713, 1715, 1718, 1719, 1721, 1732, 1736, 1878, 1879, 1885, 2004, 2296, 2305, 2311, 2356, 2366, 2411, 2470, 2482, 2483, 2513, 2515, 2516, 2518, 2519, 2520, 2521, 2528, 2551, 2552, 2581, 2592, 2593, 2594, 2601, 2602, 2603, 2631, 2649, 2658, 2660, 2661, 2747, 2752, 2753, 2760, 2761, 2763, 2765, 2775, 2781, 2784, 2804, 2808, 2810, 2823, 2830, 2832
Fara á yfirlit

Prentuð rit Alþingistíðinda

Tegund þingsNr. þingsDeildBls./Dálkur nr.
Löggjafarþing126Þingskjöl693, 1054, 1386, 2222, 2433, 2635, 2640, 2641, 2643, 2644, 4037, 5215, 5218, 5220, 5716, 5751, 5752, 5755
Löggjafarþing128Þingskjöl1190, 1191, 1192, 1193, 1199, 1200, 1201, 1207, 1208, 2226, 3081, 3360, 3362, 3366, 3367, 4634, 4641, 4643, 4650, 4654
Löggjafarþing133Þingskjöl937, 938, 939, 1615, 4135, 4167, 4172, 4305, 4308, 4310, 4737, 5567
Löggjafarþing137Þingskjöl35, 37, 763, 767, 774, 776, 779, 795
Fara á yfirlit

Alþingi

Athugið að eingöngu eru birt þingskjöl, þingræður og erindi til Alþingis í tengslum við viðkomandi mál, ef skjalið/ræðan hefur þennan merkimiða.

Löggjafarþing 123

Þingmál A526 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1206 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 1999-03-11 16:36:00 [HTML]

Þingmál A528 (náttúruvernd)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1290 - Komudagur: 1999-03-03 - Sendandi: Umhverfisnefnd Félags ísl. náttúrufræðinga[PDF]

Löggjafarþing 125

Þingmál A89 (almenn hegningarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 89 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1999-10-12 17:16:00 [HTML]

Þingmál A267 (bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 350 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 1999-12-10 13:26:00 [HTML]

Þingmál A272 (jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1501 - Komudagur: 2000-04-10 - Sendandi: Ritari félagsmálanefndar[PDF]

Þingmál A386 (mat á umhverfisáhrifum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 644 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-02-22 17:17:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1178 - Komudagur: 2000-03-23 - Sendandi: Hollustuvernd ríkisins[PDF]
Dagbókarnúmer 1461 - Komudagur: 2000-04-05 - Sendandi: Nefndarritari - Skýring: (vinnuskjal - umsagnir)[PDF]

Þingmál A392 (umhverfisáhrif af völdum erlendrar hersetu)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1689 - Komudagur: 2000-04-25 - Sendandi: Utanríkisráðuneytið[PDF]

Þingmál A401 (lyfjalög og almannatryggingar)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1617 - Komudagur: 2000-04-18 - Sendandi: Lyfjaeftirlit ríkisins[PDF]

Þingmál A430 (skipulags- og byggingarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 698 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-03-08 11:25:00 [HTML]

Þingmál A485 (brunavarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 765 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-03-20 14:08:00 [HTML]

Þingmál A504 (mengunarmörk)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1172 (svar) útbýtt þann 2000-05-08 22:26:00 [HTML]

Þingmál A553 (framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 855 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-04-03 14:45:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1351 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2000-05-10 11:30:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1359 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2000-05-10 21:19:00 [HTML]

Þingmál A554 (matvæli)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 856 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-04-03 14:45:00 [HTML]

Þingmál A555 (landmælingar og kortagerð)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 857 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-04-03 14:45:00 [HTML]

Löggjafarþing 126

Þingmál A74 (matvæli)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 74 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-10-09 14:25:00 [HTML]

Þingmál A75 (landmælingar og kortagerð)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 75 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-10-09 14:25:00 [HTML]

Þingmál A190 (skipulags- og byggingarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 199 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-11-01 15:29:00 [HTML]

Þingmál A345 (tóbaksvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 484 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-12-08 18:04:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1495 (lög í heild) útbýtt þann 2001-05-20 01:53:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 932 - Komudagur: 2001-01-18 - Sendandi: Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið[PDF]
Dagbókarnúmer 1260 - Komudagur: 2001-02-19 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis[PDF]

Þingmál A369 (eiturefni og hættuleg efni)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 585 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2000-12-15 17:26:00 [HTML]

Þingmál A389 (lax- og silungsveiði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 639 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2001-01-16 16:25:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1508 (lög í heild) útbýtt þann 2001-05-20 01:57:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1303 - Komudagur: 2001-03-02 - Sendandi: Heilbrigðisnefnd Hafnarfj.- og Kópavogssvæðis[PDF]
Dagbókarnúmer 1339 - Komudagur: 2001-03-06 - Sendandi: Landssamband fiskeldis og hafbeitarstöðva[PDF]
Dagbókarnúmer 1391 - Komudagur: 2001-03-13 - Sendandi: Heilbrigðisnefnd Reykjavíkur[PDF]
Dagbókarnúmer 1413 - Komudagur: 2001-03-13 - Sendandi: Óttar Yngvason hrl. - Skýring: (afrit af bréfum o.fl.)[PDF]
Dagbókarnúmer 1416 - Komudagur: 2001-03-13 - Sendandi: Hollustuvernd ríkisins[PDF]
Dagbókarnúmer 1436 - Komudagur: 2001-03-15 - Sendandi: Landbúnaðarráðuneytið - Skýring: (sent skv. beiðni)[PDF]
Dagbókarnúmer 1438 - Komudagur: 2001-03-15 - Sendandi: Landvernd[PDF]
Dagbókarnúmer 1673 - Komudagur: 2001-03-29 - Sendandi: Veiðimálastjóri - Skýring: (lagt fram á fundi l.)[PDF]

Þingmál A602 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1500 (lög í heild) útbýtt þann 2001-05-20 01:54:00 [HTML]

Löggjafarþing 127

Þingmál A170 (reglugerðir frá umhverfisráðuneyti)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 408 (svar) útbýtt þann 2001-12-04 13:15:00 [HTML]

Þingmál A333 (eldi nytjastofna sjávar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 424 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2001-11-28 15:16:00 [HTML]
Þingskjal nr. 980 (nefndarálit) útbýtt þann 2002-03-15 13:04:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1045 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2002-03-26 18:36:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1156 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2002-04-08 17:35:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 906 - Komudagur: 2002-02-25 - Sendandi: Veiðimálastjóri[PDF]
Dagbókarnúmer 919 - Komudagur: 2002-02-27 - Sendandi: Hollustuvernd ríkisins[PDF]

Þingmál A344 (geislavarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 939 (nefndarálit) útbýtt þann 2002-03-07 16:33:00 [HTML]

Þingmál A492 (verndun hafs og stranda)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 782 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-02-11 14:33:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1112 - Komudagur: 2002-03-11 - Sendandi: Djúpárhreppur[PDF]
Dagbókarnúmer 1478 - Komudagur: 2002-03-25 - Sendandi: Reykjavíkurborg, skrifstofa borgarstjóra[PDF]
Dagbókarnúmer 1509 - Komudagur: 2002-03-26 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins[PDF]

Þingmál A564 (brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 884 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-02-27 14:41:00 [HTML]

Þingmál A573 (takmarkanir á tóbaksreykingum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1067 (svar) útbýtt þann 2002-03-26 16:13:00 [HTML]

Þingmál A601 (lyfjalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 947 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-03-08 15:05:00 [HTML]

Þingmál A605 (aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 952 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-03-08 15:05:00 [HTML]

Þingmál A636 (breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál))[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1008 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2002-03-19 17:13:00 [HTML]

Þingmál A638 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1018 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-03-20 14:43:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1465 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2002-05-02 11:17:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1487 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2002-05-03 15:39:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1919 - Komudagur: 2002-04-15 - Sendandi: Samorka[PDF]
Dagbókarnúmer 2313 - Komudagur: 2002-07-10 - Sendandi: Samorka[PDF]

Þingmál A651 (meðhöndlun úrgangs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1050 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-03-22 16:02:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2172 - Komudagur: 2002-05-17 - Sendandi: Samband íslenskra tryggingafélaga[PDF]

Þingmál A682 (fullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efni)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1098 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2002-04-09 14:30:00 [HTML]

Þingmál A711 (Umhverfisstofnun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1170 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-04-09 15:15:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1471 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2002-05-03 11:17:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1489 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2002-05-03 15:48:00 [HTML]

Löggjafarþing 128

Þingmál A240 (verndun hafs og stranda)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 244 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-10-23 13:10:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 783 - Komudagur: 2003-01-16 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis[PDF]
Dagbókarnúmer 786 - Komudagur: 2003-01-17 - Sendandi: Umhverfis- og heilbr.stofa Reykjavíkur[PDF]
Dagbókarnúmer 814 - Komudagur: 2003-01-21 - Sendandi: Vinnueftirlitið[PDF]
Dagbókarnúmer 896 - Komudagur: 2003-02-03 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 937 - Komudagur: 2003-02-07 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins - Skýring: (sameig.leg umsögn)[PDF]
Dagbókarnúmer 939 - Komudagur: 2003-02-10 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A337 (úrvinnslugjald)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 474 - Komudagur: 2002-12-04 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Þingmál A338 (meðhöndlun úrgangs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 368 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-11-07 15:42:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 31 - Komudagur: 2002-10-01 - Sendandi: Félag heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa - Skýring: (um frv. frá 127. þingi)[PDF]

Þingmál A360 (eftirlit með skipum)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 862 - Komudagur: 2003-01-24 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A405 (verkefni Umhverfisstofnunar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 500 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2002-11-28 17:55:00 [HTML]
Þingskjal nr. 745 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2002-12-13 10:53:00 [HTML]
Þingskjal nr. 764 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2002-12-13 15:09:00 [HTML]

Þingmál A462 (raforkulög)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1117 - Komudagur: 2003-02-19 - Sendandi: Hitaveita Suðurnesja - Skýring: (ums. um 462. og 463. mál)[PDF]
Dagbókarnúmer 1178 - Komudagur: 2003-02-20 - Sendandi: Reykjavíkurborg[PDF]
Dagbókarnúmer 1360 - Komudagur: 2003-02-27 - Sendandi: Umhverfisstofnun - Skýring: (um 462. og 463. mál)[PDF]

Þingmál A464 (almannavarnir o.fl.)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1511 - Komudagur: 2003-03-05 - Sendandi: Umhverfisstofnun - Skýring: (um breyt.till.)[PDF]

Þingmál A509 (álverksmiðja í Reyðarfirði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 842 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2003-01-22 14:48:00 [HTML]

Þingmál A544 (Orkustofnun)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1181 - Komudagur: 2003-02-20 - Sendandi: Umhverfisstofnun - Skýring: (ums. um 544. og 545. mál)[PDF]

Þingmál A550 (aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 897 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2003-01-29 14:12:00 [HTML]

Þingmál A637 (verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1765 - Komudagur: 2003-04-16 - Sendandi: Veiðimálastjóri[PDF]

Þingmál A654 (eftirlit með matvælum og heilbrigði dýra)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1064 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2003-03-03 17:12:00 [HTML]

Löggjafarþing 130

Þingmál A56 (fiskeldis- og hafbeitarstöðvar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 56 (fsp. til skrifl. svars) útbýtt þann 2003-10-02 19:05:00 [HTML]
Þingskjal nr. 206 (svar) útbýtt þann 2003-10-28 12:44:00 [HTML]

Þingmál A162 (varnir gegn mengun hafs og stranda)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 164 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2003-10-15 13:14:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 202 - Komudagur: 2003-11-20 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 226 - Komudagur: 2003-11-20 - Sendandi: Umhverfis- og heilbr.stofa Reykjavíkur[PDF]

Þingmál A301 (mat á umhverfisáhrifum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 346 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2003-11-12 13:22:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 970 - Komudagur: 2004-02-09 - Sendandi: Umhverfisstofnun - Skýring: (um 301. og 302. mál)[PDF]

Þingmál A633 (eftirlit með vinnubúðum við Kárahnjúka)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1446 (svar) útbýtt þann 2004-04-23 10:21:00 [HTML]

Þingmál A652 (Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 969 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2004-03-01 14:45:00 [HTML]

Þingmál A746 (úrskurðarnefndir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1492 (svar) útbýtt þann 2004-04-27 13:14:00 [HTML]

Löggjafarþing 131

Þingmál A39 (dýravernd)[HTML]

Þingræður:
22. þingfundur - Sigurjón Þórðarson - flutningsræða - Ræða hófst: 2004-11-09 16:17:49 - [HTML]

Þingmál A192 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 192 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2004-10-14 12:39:00 [HTML]
Þingskjal nr. 616 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2004-12-09 14:00:00 [HTML]
Þingskjal nr. 656 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2004-12-10 12:03:00 [HTML]
Þingræður:
11. þingfundur - Sigríður A. Þórðardóttir (umhverfisráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2004-10-19 14:27:47 - [HTML]
53. þingfundur - Guðlaugur Þór Þórðarson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 2004-12-08 20:24:08 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 200 - Komudagur: 2004-11-25 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins[PDF]
Dagbókarnúmer 350 - Komudagur: 2004-12-02 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Þingmál A235 (mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 241 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2004-10-25 13:03:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1391 (nefndarálit) útbýtt þann 2005-05-10 11:52:00 [HTML]
Þingræður:
20. þingfundur - Sigríður A. Þórðardóttir (umhverfisráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2004-11-05 10:37:33 - [HTML]

Þingmál A295 (verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 231 - Komudagur: 2004-11-29 - Sendandi: Helgi Þórsson tölfræðingur[PDF]

Þingmál A298 (stóriðja og mengun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 532 (svar) útbýtt þann 2004-12-03 15:30:00 [HTML]

Þingmál A374 (rannsóknir og nýting á jarðrænum auðlindum)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 940 - Komudagur: 2005-03-02 - Sendandi: Náttúrufræðistofnun Íslands - Skýring: (drög að greiningu)[PDF]

Þingmál A413 (vatnalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 546 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2004-12-06 16:57:00 [HTML]
Þingræður:
62. þingfundur - Valgerður Sverrisdóttir (iðnaðarráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2005-01-27 10:33:04 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 848 - Komudagur: 2005-02-24 - Sendandi: Kópavogsbær[PDF]
Dagbókarnúmer 953 - Komudagur: 2005-03-03 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins - Skýring: (frá SA og SI)[PDF]
Dagbókarnúmer 1008 - Komudagur: 2005-03-08 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 1116 - Komudagur: 2005-03-21 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A533 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 807 (frumvarp) útbýtt þann 2005-02-15 18:56:00 [HTML]

Þingmál A625 (Hegningarhúsið við Skólavörðustíg)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 977 (svar) útbýtt þann 2005-03-17 13:32:00 [HTML]

Þingmál A669 (stjórnsýsludómstóll)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1021 (þáltill.) útbýtt þann 2005-03-22 13:08:00 [HTML]

Þingmál A688 (eftirlit og þvingunarúrræði Umhverfisstofnunar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1176 (svar) útbýtt þann 2005-04-20 18:17:00 [HTML]

Þingmál A763 (rekstur vínveitingastaða)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1337 (svar) útbýtt þann 2005-05-10 21:25:00 [HTML]

Þingmál A791 (upplýsingaréttur um umhverfismál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1205 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2005-04-26 13:11:00 [HTML]

Löggjafarþing 132

Þingmál A11 (hollustuhættir og mengunarvarnir og mat á umhverfisáhrifum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 11 (frumvarp) útbýtt þann 2005-10-04 20:39:00 [HTML]
Þingræður:
10. þingfundur - Kolbrún Halldórsdóttir - flutningsræða - Ræða hófst: 2005-10-18 16:05:44 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 462 - Komudagur: 2005-12-08 - Sendandi: Lögmannafélag Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 526 - Komudagur: 2005-12-16 - Sendandi: Skipulagsstofnun[PDF]

Þingmál A221 (upplýsingaréttur um umhverfismál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 221 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2005-10-18 13:11:00 [HTML]

Þingmál A232 (viðskipti með hunda)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 557 (svar) útbýtt þann 2005-12-09 10:12:00 [HTML]

Þingmál A241 (umferð vélknúinna farartækja í ósnortinni náttúru)[HTML]

Þingræður:
23. þingfundur - Sigríður A. Þórðardóttir (umhverfisráðherra) - svar - Ræða hófst: 2005-11-16 18:17:27 - [HTML]

Þingmál A268 (vatnalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 281 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2005-11-03 10:15:00 [HTML]
Þingskjal nr. 932 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2006-03-16 14:45:00 [HTML]
Þingskjal nr. 938 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2006-03-16 20:22:00 [HTML]
Þingræður:
16. þingfundur - Valgerður Sverrisdóttir (iðnaðarráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2005-11-07 17:25:47 - [HTML]
78. þingfundur - Jóhann Ársælsson (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 2006-03-07 13:55:44 - [HTML]
78. þingfundur - Hlynur Hallsson - Ræða hófst: 2006-03-07 16:06:18 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 216 - Komudagur: 2005-11-28 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 338 - Komudagur: 2005-12-01 - Sendandi: Orkuveita Reykjavíkur[PDF]

Þingmál A296 (mál Ölgerðarinnar gegn umhverfis- og heilbrigðisstofu Reykjavíkur)[HTML]

Þingræður:
45. þingfundur - Sigríður A. Þórðardóttir (umhverfisráðherra) - svar - Ræða hófst: 2006-01-18 14:38:45 - [HTML]

Þingmál A313 (stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum)[HTML]

Þingræður:
26. þingfundur - Sigríður A. Þórðardóttir (umhverfisráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2005-11-21 16:08:44 - [HTML]

Þingmál A314 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 341 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2005-11-14 16:10:00 [HTML]
Þingskjal nr. 629 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2005-12-09 19:14:00 [HTML]
Þingræður:
26. þingfundur - Sigríður A. Þórðardóttir (umhverfisráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2005-11-21 16:38:34 - [HTML]
26. þingfundur - Sigurjón Þórðarson - andsvar - Ræða hófst: 2005-11-21 16:40:56 - [HTML]
26. þingfundur - Sigurjón Þórðarson - Ræða hófst: 2005-11-21 16:48:52 - [HTML]
40. þingfundur - Guðlaugur Þór Þórðarson (Meiri hl. nefndar) - flutningsræða - Ræða hófst: 2005-12-09 17:07:48 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 356 - Komudagur: 2005-12-02 - Sendandi: Neytendastofa[PDF]
Dagbókarnúmer 373 - Komudagur: 2005-12-02 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Austurlandsssvæðis[PDF]
Dagbókarnúmer 407 - Komudagur: 2005-12-05 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Norðurl.svæðis vestra[PDF]
Dagbókarnúmer 409 - Komudagur: 2005-12-05 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Norðurl.svæðis eystra[PDF]
Dagbókarnúmer 456 - Komudagur: 2005-12-07 - Sendandi: Læknafélag Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 457 - Komudagur: 2005-12-07 - Sendandi: Félag heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa[PDF]
Dagbókarnúmer 498 - Komudagur: 2005-12-08 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 520 - Komudagur: 2005-12-09 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Þingmál A407 (sveitarstjórnarmál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 570 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 2005-12-09 13:03:00 [HTML]

Þingmál A521 (nefndir á vegum ráðuneyta)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1254 (svar) útbýtt þann 2006-05-04 15:55:00 [HTML]

Þingmál A595 (eldi vatnafiska)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1812 - Komudagur: 2006-04-25 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A596 (varnir gegn fisksjúkdómum)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1813 - Komudagur: 2006-04-25 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A613 (fiskrækt)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1817 - Komudagur: 2006-04-25 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A658 (malarnáma í Esjubergi)[HTML]

Þingræður:
109. þingfundur - Sigríður A. Þórðardóttir (umhverfisráðherra) - svar - Ræða hófst: 2006-04-26 13:45:47 - [HTML]

Þingmál A672 (ljósmengun)[HTML]

Þingræður:
109. þingfundur - Sigríður A. Þórðardóttir (umhverfisráðherra) - svar - Ræða hófst: 2006-04-26 13:55:40 - [HTML]

Þingmál A713 (skráning losunar gróðurhúsalofttegunda)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1049 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2006-04-03 14:51:00 [HTML]

Löggjafarþing 133

Þingmál A76 (hollustuhættir og mengunarvarnir og mat á umhverfisáhrifum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 76 (frumvarp) útbýtt þann 2006-10-10 15:41:00 [HTML]

Þingmál A161 (járnblendiverksmiðja á Grundartanga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 289 (svar) útbýtt þann 2006-11-02 15:39:00 [HTML]

Þingmál A542 (rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 812 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2007-02-01 15:21:00 [HTML]

Þingmál A566 (meginreglur umhverfisréttar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 842 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2007-02-07 14:39:00 [HTML]
Þingræður:
70. þingfundur - Jónína Bjartmarz (umhverfisráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2007-02-13 21:43:30 - [HTML]

Þingmál A588 (veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 873 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2007-02-13 18:43:00 [HTML]

Þingmál A641 (losun gróðurhúsalofttegunda)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 957 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2007-02-22 16:21:00 [HTML]

Þingmál A661 (skipulagslög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1003 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2007-02-27 18:24:00 [HTML]

Löggjafarþing 135

Þingmál A130 (tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 131 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2007-10-16 18:03:00 [HTML]
Þingskjal nr. 482 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2007-12-17 13:34:00 [HTML]
Þingskjal nr. 539 (lög í heild) útbýtt þann 2007-12-14 18:36:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 212 - Komudagur: 2007-11-16 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra[PDF]
Dagbókarnúmer 213 - Komudagur: 2007-11-16 - Sendandi: Landbúnaðarstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 378 - Komudagur: 2007-11-23 - Sendandi: Ritari allsherjarnefndar - Skýring: (vinnuskjal)[PDF]

Þingmál A268 (ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 298 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2007-11-21 11:33:00 [HTML]
Þingræður:
31. þingfundur - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (utanríkisráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2007-11-27 14:30:27 - [HTML]

Þingmál A287 (leikskólar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 321 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2007-11-27 18:03:00 [HTML]

Þingmál A341 (skuldbindingar íslenskra sveitarfélaga í EES-samningnum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 875 (skýrsla (skv. beiðni)) útbýtt þann 2008-04-09 11:34:00 [HTML]

Þingmál A375 (mannvirki)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 617 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2008-02-06 14:18:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 3073 - Komudagur: 2008-07-20 - Sendandi: Neytendastofa, Birgir Ágústsson og Jóhann Ólafsson - Skýring: (um nál. og brtt.)[PDF]

Þingmál A431 (efni og efnablöndur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 687 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2008-02-25 14:11:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1081 (nefndarálit) útbýtt þann 2008-05-22 22:33:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1289 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2008-05-30 14:04:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1302 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2008-05-30 01:55:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2045 - Komudagur: 2008-04-08 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Þingmál A434 (skipulags- og byggingarlög)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2172 - Komudagur: 2008-04-11 - Sendandi: Félag heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa[PDF]

Þingmál A435 (mat á umhverfisáhrifum)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2174 - Komudagur: 2008-04-11 - Sendandi: Félag heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa[PDF]

Þingmál A464 (lyfjalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 738 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2008-03-04 13:03:00 [HTML]

Þingmál A471 (stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 750 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2008-03-06 09:12:00 [HTML]

Þingmál A522 (Póst- og fjarskiptastofnun)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 3140 - Komudagur: 2008-09-03 - Sendandi: Samgönguráðuneytið - Skýring: (upplýs. um skipan í nefndir)[PDF]

Þingmál A524 (endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 825 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2008-04-01 15:17:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2468 - Komudagur: 2008-05-02 - Sendandi: Reykjavíkurborg, Skrifstofa borgarstjóra[PDF]

Þingmál A609 (eftirlit með útsölustöðum tóbaks o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1032 (svar) útbýtt þann 2008-05-27 21:43:00 [HTML]

Löggjafarþing 136

Þingmál A152 (kolvetnisstarfsemi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 176 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2008-11-13 15:43:00 [HTML]
Þingskjal nr. 403 (nefndarálit) útbýtt þann 2008-12-18 19:55:00 [HTML]
Þingskjal nr. 434 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2008-12-23 10:58:00 [HTML]
Þingskjal nr. 452 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2008-12-20 17:33:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 367 - Komudagur: 2008-12-09 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Þingmál A187 (uppbygging og rekstur fráveitna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 230 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2008-12-03 16:29:00 [HTML]
Þingskjal nr. 558 (nefndarálit) útbýtt þann 2009-02-18 15:44:00 [HTML]
Þingskjal nr. 559 (breytingartillaga) útbýtt þann 2009-02-18 15:38:00 [HTML]
Þingskjal nr. 590 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2009-02-26 10:25:00 [HTML]
Þingskjal nr. 621 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2009-03-02 17:12:00 [HTML]

Þingmál A204 (umhverfismat)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 556 (svar) útbýtt þann 2009-02-20 15:54:00 [HTML]

Þingmál A258 (endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 418 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2008-12-19 13:55:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1015 - Komudagur: 2009-03-04 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis[PDF]
Dagbókarnúmer 1016 - Komudagur: 2009-03-04 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Suðurlands[PDF]
Dagbókarnúmer 1044 - Komudagur: 2009-03-05 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 1196 - Komudagur: 2009-03-11 - Sendandi: Reykjavíkurborg[PDF]

Þingmál A394 (heimild til samninga um álver í Helguvík)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 664 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2009-03-05 16:25:00 [HTML]

Þingmál A457 (meðhöndlun úrgangs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 837 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2009-03-31 15:19:00 [HTML]

Löggjafarþing 137

Þingmál A4 (meðhöndlun úrgangs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 4 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2009-05-18 19:06:00 [HTML]

Þingmál A147 (endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 241 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2009-07-08 20:45:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 758 - Komudagur: 2009-09-08 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Suðurlands[PDF]
Dagbókarnúmer 779 - Komudagur: 2009-09-17 - Sendandi: Reykjavíkurborg[PDF]
Dagbókarnúmer 781 - Komudagur: 2009-09-17 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Austurlands[PDF]

Löggjafarþing 138

Þingmál A17 (endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 17 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2009-10-08 18:49:00 [HTML]
Þingskjal nr. 353 (nefndarálit) útbýtt þann 2009-12-04 14:56:00 [HTML]

Þingmál A320 (heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 393 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2009-12-12 19:30:00 [HTML]

Þingmál A360 (tilfærsla verkefna frá Umhverfisstofnun til Heilbrigðiseftirlits Austurlands)[HTML]

Þingræður:
85. þingfundur - Svandís Svavarsdóttir (umhverfisráðherra) - svar - Ræða hófst: 2010-03-03 15:00:51 - [HTML]

Þingmál A398 (ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 141/2007 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 707 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2010-02-23 12:41:00 [HTML]

Þingmál A427 (brunavarnir)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1428 - Komudagur: 2010-03-26 - Sendandi: Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins[PDF]
Dagbókarnúmer 1697 - Komudagur: 2010-04-12 - Sendandi: Félag slökkviliðsstjóra[PDF]
Dagbókarnúmer 1698 - Komudagur: 2010-04-12 - Sendandi: Reykjavíkurborg - Skýring: (sbr. ums. slökkviliðsstjóra)[PDF]

Þingmál A577 (vatnalög og varnir gegn landbroti)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2495 - Komudagur: 2010-05-21 - Sendandi: Bændasamtök Íslands[PDF]

Þingmál A651 (stjórn vatnamála)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1206 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2010-06-04 15:35:00 [HTML]

Löggjafarþing 139

Þingmál A78 (mannvirki)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 22 - Komudagur: 2010-10-25 - Sendandi: Orkustofnun[PDF]

Þingmál A79 (brunavarnir)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 46 - Komudagur: 2010-11-02 - Sendandi: Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Jón Viðar Matthíasson[PDF]
Dagbókarnúmer 161 - Komudagur: 2010-11-08 - Sendandi: Reykjavíkurborg, Skrifstofa borgarstjóra[PDF]

Þingmál A119 (ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 18/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 128 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2010-11-02 09:41:00 [HTML]
Þingskjal nr. 974 (nefndarálit) útbýtt þann 2011-03-14 14:39:00 [HTML]

Þingmál A186 (meðhöndlun úrgangs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 203 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2010-11-11 15:07:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1471 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2011-05-19 10:21:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1507 (lög í heild) útbýtt þann 2011-05-20 12:42:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1038 - Komudagur: 2010-12-21 - Sendandi: Þórir J. Einarsson[PDF]

Þingmál A201 (skeldýrarækt)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1390 - Komudagur: 2011-02-17 - Sendandi: Umhverfisnefnd Alþingis[PDF]
Dagbókarnúmer 1548 - Komudagur: 2011-03-01 - Sendandi: Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið[PDF]

Þingmál A298 (stjórn vatnamála)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 344 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2010-11-25 15:37:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1160 (framhaldsnefndarálit) útbýtt þann 2011-03-29 16:42:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1165 - Komudagur: 2011-01-24 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]

Þingmál A299 (umhverfisábyrgð)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 345 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2010-11-25 15:37:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1830 (nefndarálit) útbýtt þann 2011-09-02 16:10:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1831 (breytingartillaga) útbýtt þann 2011-09-02 14:40:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1306 - Komudagur: 2011-02-14 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 1308 - Komudagur: 2011-02-14 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]
Dagbókarnúmer 1309 - Komudagur: 2011-02-14 - Sendandi: Félag heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa[PDF]

Þingmál A377 (fjöleignarhús)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 487 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2010-12-13 10:47:00 [HTML]

Þingmál A561 (vatnalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 949 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2011-03-03 14:08:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1822 (nefndarálit) útbýtt þann 2011-09-02 10:11:00 [HTML]
Þingræður:
160. þingfundur - Kristján L. Möller (Nefnd) - Ræða hófst: 2011-09-08 12:34:43 - [HTML]
160. þingfundur - Kristján L. Möller (Nefnd) - Ræða hófst: 2011-09-08 13:46:32 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1911 - Komudagur: 2011-04-02 - Sendandi: Aagot Óskarsdóttir lögfræðingur[PDF]
Dagbókarnúmer 2079 - Komudagur: 2011-04-28 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]

Þingmál A620 (ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1495 (nefndarálit) útbýtt þann 2011-05-26 16:02:00 [HTML]
Þingræður:
165. þingfundur - Árni Þór Sigurðsson (Nefnd) - Ræða hófst: 2011-09-16 13:42:16 - [HTML]

Þingmál A675 (heildarendurskoðun á Stjórnarráði Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1192 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2011-04-11 17:59:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1936 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2011-09-16 23:25:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1997 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2011-09-17 17:55:00 [HTML]

Þingmál A678 (fullgilding Árósasamnings um aðgang að upplýsingum o.fl.)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2304 - Komudagur: 2011-05-06 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins o.fl. - Skýring: (SA, SI, SF, LÍÚ, SVÞ, SAF,LF og Samál)[PDF]

Þingmál A690 (upplýsingaréttur um umhverfismál)[HTML]

Þingræður:
147. þingfundur - Skúli Helgason - flutningsræða - Ræða hófst: 2011-06-09 23:09:43 - [HTML]

Þingmál A708 (fullgilding Árósasamningsins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1227 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2011-03-31 17:34:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1614 (nefndarálit) útbýtt þann 2011-06-03 14:17:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1864 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2011-09-12 14:54:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1983 (lög í heild) útbýtt þann 2011-09-17 17:49:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2259 - Komudagur: 2011-05-05 - Sendandi: Samorka[PDF]
Dagbókarnúmer 2312 - Komudagur: 2011-05-06 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins o.fl. - Skýring: (SA, SI, SF, LÍÚ, SVÞ, SAF, LF og Samál)[PDF]

Þingmál A709 (úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1228 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2011-03-31 17:34:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1614 (nefndarálit) útbýtt þann 2011-06-03 14:17:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1863 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2011-09-12 14:54:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1982 (lög í heild) útbýtt þann 2011-09-17 17:48:00 [HTML]
Þingræður:
157. þingfundur - Vigdís Hauksdóttir - Ræða hófst: 2011-09-05 15:42:19 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2261 - Komudagur: 2011-05-05 - Sendandi: Samorka[PDF]
Dagbókarnúmer 2318 - Komudagur: 2011-05-06 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins o.fl. - Skýring: (SA, SI, SF, LÍÚ, SVÞ, SAF, LF og Samál)[PDF]

Þingmál A710 (losun gróðurhúsalofttegunda)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1630 (nefndarálit) útbýtt þann 2011-06-06 15:58:00 [HTML]

Þingmál A726 (sveitarstjórnarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1250 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2011-04-07 09:27:00 [HTML]

Þingmál A762 (útgáfa Umhverfisstofnunar á starfsleyfum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1645 (svar) útbýtt þann 2011-06-07 16:16:00 [HTML]

Þingmál A860 (aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1571 (þáltill.) útbýtt þann 2011-05-30 11:38:00 [HTML]

Löggjafarþing 140

Þingmál A3 (tillögur stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 3 (skýrsla n. (frumskjal)) útbýtt þann 2011-10-04 10:17:00 [HTML]

Þingmál A7 (efling græna hagkerfisins á Íslandi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 7 (þáltill.) útbýtt þann 2011-10-06 12:37:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2769 - Komudagur: 2011-10-06 - Sendandi: Skúli Helgason, form. nefndar um eflingu græna hagkerfisins[PDF]

Þingmál A20 (aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 20 (þáltill.) útbýtt þann 2011-10-04 13:50:00 [HTML]

Þingmál A59 (upplýsingaréttur um umhverfismál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 59 (frumvarp) útbýtt þann 2011-10-06 10:20:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 177 - Komudagur: 2011-11-16 - Sendandi: Ólína Þorvarðardóttir alþingismaður - Skýring: (sorpbrennslan Funi)[PDF]
Dagbókarnúmer 630 - Komudagur: 2011-12-05 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A132 (ljósmengun)[HTML]

Þingræður:
42. þingfundur - Svandís Svavarsdóttir (umhverfisráðherra) - svar - Ræða hófst: 2012-01-16 18:11:56 - [HTML]

Þingmál A266 (heildstæð orkustefna fyrir Ísland)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 286 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 2011-11-14 14:33:00 [HTML]

Þingmál A372 (umhverfisábyrgð)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 448 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2011-12-02 09:41:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1379 (nefndarálit) útbýtt þann 2012-05-18 19:45:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1380 (breytingartillaga) útbýtt þann 2012-05-18 19:45:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1506 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2012-06-19 18:19:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1531 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2012-06-12 19:28:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1041 - Komudagur: 2012-02-14 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Suðurlandssvæðis[PDF]
Dagbókarnúmer 1267 - Komudagur: 2012-02-29 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis[PDF]
Dagbókarnúmer 1299 - Komudagur: 2012-03-01 - Sendandi: Félag heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa[PDF]
Dagbókarnúmer 1303 - Komudagur: 2012-03-01 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]
Dagbókarnúmer 1399 - Komudagur: 2012-03-06 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A393 (samgönguáætlun 2011--2022)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 534 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2011-12-14 12:39:00 [HTML]

Þingmál A532 (nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1065 (svar) útbýtt þann 2012-04-03 14:05:00 [HTML]

Þingmál A540 (ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 121/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 835 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2012-02-21 13:14:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1269 (nefndarálit) útbýtt þann 2012-05-10 10:13:00 [HTML]
Þingræður:
61. þingfundur - Össur Skarphéðinsson (utanríkisráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2012-02-23 12:19:40 - [HTML]
99. þingfundur - Árni Þór Sigurðsson (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 2012-05-15 23:51:35 - [HTML]

Þingmál A751 (loftslagsmál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1189 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2012-03-31 17:23:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1647 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2012-06-20 11:20:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1658 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2012-06-19 22:35:00 [HTML]

Þingmál A752 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1190 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2012-03-31 17:23:00 [HTML]
Þingræður:
105. þingfundur - Svandís Svavarsdóttir (umhverfisráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2012-05-22 17:32:44 - [HTML]

Þingmál A822 (efnalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1486 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2012-06-11 14:39:00 [HTML]

Löggjafarþing 141

Þingmál A1 (fjárlög 2013)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 715 - Komudagur: 2012-11-23 - Sendandi: Norðurál - Skýring: (sent til efnh.- og viðskn., atvn. og fjárln.[PDF]
Dagbókarnúmer 716 - Komudagur: 2012-11-23 - Sendandi: Norðurál - Skýring: (sent til atv., efnh.- og viðskn. og fjárln.)[PDF]

Þingmál A31 (aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 31 (þáltill.) útbýtt þann 2012-09-13 11:54:00 [HTML]

Þingmál A87 (mat á umhverfisáhrifum)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 92 - Komudagur: 2012-10-10 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Suðurlands[PDF]

Þingmál A88 (efnalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 88 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2012-09-14 16:43:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1083 (nefndarálit) útbýtt þann 2013-03-04 19:59:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1310 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2013-03-22 18:08:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1342 (lög í heild) útbýtt þann 2013-03-26 17:19:00 [HTML]
Þingræður:
107. þingfundur - Ólafur Þór Gunnarsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 2013-03-19 20:44:37 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 154 - Komudagur: 2012-10-17 - Sendandi: Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða[PDF]
Dagbókarnúmer 164 - Komudagur: 2012-10-18 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Hafnarfj. og Kópavogssv.[PDF]
Dagbókarnúmer 178 - Komudagur: 2012-10-22 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 202 - Komudagur: 2012-10-24 - Sendandi: Vinnueftirlitið[PDF]
Dagbókarnúmer 544 - Komudagur: 2012-10-29 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A214 (Stjórnarráð Íslands)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 654 (breytingartillaga) útbýtt þann 2012-12-04 15:35:00 [HTML]
Þingskjal nr. 768 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2012-12-19 15:11:00 [HTML]
Þingskjal nr. 779 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2012-12-19 15:39:00 [HTML]

Þingmál A283 (velferð dýra)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 591 - Komudagur: 2012-11-22 - Sendandi: Árni Stefán Árnason dýraréttarlögfræðingur[PDF]

Þingmál A287 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 320 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2012-10-23 14:18:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1117 (nál. með brtt.) útbýtt þann 2013-03-05 19:04:00 [HTML]
Þingræður:
28. þingfundur - Svandís Svavarsdóttir (umhverfis- og auðlindaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2012-10-25 16:05:21 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 944 - Komudagur: 2012-12-10 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]
Dagbókarnúmer 952 - Komudagur: 2012-12-10 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins o.fl. - Skýring: (SA,SI,SVÞ,SF,SAF,LÍÚ)[PDF]
Dagbókarnúmer 962 - Komudagur: 2012-12-11 - Sendandi: Félag heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa[PDF]

Þingmál A309 (tilflutningur verkefna frá heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 511 (svar) útbýtt þann 2012-11-19 14:40:00 [HTML]

Þingmál A393 (mótun framleiðslustefnu í lífrænum landbúnaði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 469 (þáltill.) útbýtt þann 2012-11-13 13:06:00 [HTML]

Þingmál A415 (stjórnarskipunarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 510 (frumvarp nefndar) útbýtt þann 2012-11-16 16:31:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1111 (framhaldsnefndarálit) útbýtt þann 2013-03-04 17:31:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 732 - Komudagur: 2012-11-12 - Sendandi: Sérfræðingahópur v. stjórnarskipunarlaga - Skýring: (frv., skilabréf og minnisbl.)[PDF]
Dagbókarnúmer 734 - Komudagur: 2012-09-20 - Sendandi: Aðalheiður Jóhannsdóttir prófessor - Skýring: (um 33. gr., til sérfræðingahóps skv. beiðni)[PDF]
Dagbókarnúmer 736 - Komudagur: 2012-09-20 - Sendandi: Aðalheiður Jóhannsdóttir prófessor - Skýring: (um 35. gr., til sérfræðingahóps skv. beiðni)[PDF]

Þingmál A429 (náttúruvernd)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 537 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2012-11-21 17:55:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1113 (nefndarálit) útbýtt þann 2013-03-04 19:59:00 [HTML]

Þingmál A460 (lyfjalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1008 (nál. með brtt.) útbýtt þann 2013-02-12 18:22:00 [HTML]

Þingmál A465 (ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 200/2012 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 599 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2012-11-29 18:47:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1105 (nefndarálit) útbýtt þann 2013-03-05 19:06:00 [HTML]
Þingræður:
68. þingfundur - Össur Skarphéðinsson (utanríkisráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2013-01-22 15:07:10 - [HTML]
111. þingfundur - Árni Þór Sigurðsson (Nefnd) - Ræða hófst: 2013-03-26 22:02:09 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1657 - Komudagur: 2013-02-18 - Sendandi: Umhverfis- og samgöngunefnd, 1. minni hluti[PDF]

Þingmál A551 (nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1052 (svar) útbýtt þann 2013-02-25 14:48:00 [HTML]

Þingmál A681 (meðhöndlun úrgangs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1247 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2013-03-14 13:54:00 [HTML]

Þingmál A682 (framhaldsskólar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1254 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2013-03-14 15:09:00 [HTML]

Löggjafarþing 143

Þingmál A55 (viðbrögð við ritinu Hreint loft -- betri heilsa)[HTML]

Þingræður:
8. þingfundur - Sigurður Ingi Jóhannsson (umhverfis- og auðlindaráðherra) - svar - Ræða hófst: 2013-10-14 16:46:52 - [HTML]

Þingmál A66 (meðhöndlun úrgangs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 160 (svar) útbýtt þann 2013-11-01 12:24:00 [HTML]

Þingmál A95 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 95 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2013-10-14 14:40:00 [HTML]
Þingskjal nr. 381 (nefndarálit) útbýtt þann 2013-12-16 17:03:00 [HTML]
Þingskjal nr. 495 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2013-12-21 18:42:00 [HTML]
Þingræður:
18. þingfundur - Sigurður Ingi Jóhannsson (umhverfis- og auðlindaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2013-11-07 14:32:40 - [HTML]
44. þingfundur - Höskuldur Þórhallsson (Nefnd) - Ræða hófst: 2013-12-20 11:21:42 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 484 - Komudagur: 2013-12-02 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins o.fl. - Skýring: (frá Si, SVÞ, SF, SAF, LÍÚ, SA)[PDF]

Þingmál A215 (meðhöndlun úrgangs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 277 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2013-12-02 14:51:00 [HTML]

Þingmál A306 (markaðar tekjur ríkissjóðs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 588 (frumvarp nefndar) útbýtt þann 2014-02-11 15:20:00 [HTML]

Þingmál A319 (fiskeldi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 609 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2014-02-18 13:22:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1216 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2014-05-16 19:55:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1271 (lög í heild) útbýtt þann 2014-05-16 23:02:00 [HTML]
Þingræður:
77. þingfundur - Sigurður Ingi Jóhannsson (sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2014-03-19 16:51:28 - [HTML]
77. þingfundur - Kristján L. Möller - Ræða hófst: 2014-03-19 17:21:42 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1348 - Komudagur: 2014-04-01 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 1420 - Komudagur: 2014-04-06 - Sendandi: Landssamband veiðifélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 1430 - Komudagur: 2014-04-04 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 1461 - Komudagur: 2014-04-07 - Sendandi: Fiskistofa[PDF]

Þingmál A380 (framhaldsskólar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 700 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2014-03-10 16:22:00 [HTML]

Þingmál A435 (aðlögun að Evrópusambandinu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1000 (svar) útbýtt þann 2014-04-29 14:24:00 [HTML]

Þingmál A589 (vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1062 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2014-05-09 10:15:00 [HTML]

Löggjafarþing 144

Þingmál A1 (fjárlög 2015)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2014-09-09 15:45:00 [HTML]
Þingræður:
4. þingfundur - Sigurður Ingi Jóhannsson (umhverfis- og auðlindaráðherra) - Ræða hófst: 2014-09-12 17:23:33 - [HTML]

Þingmál A2 (virðisaukaskattur o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 620 (nefndarálit) útbýtt þann 2014-11-28 15:07:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 698 - Komudagur: 2014-11-24 - Sendandi: Fjármála- og efnahagsráðuneytið[PDF]

Þingmál A154 (vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 157 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2014-09-23 13:12:00 [HTML]

Þingmál A214 (framhaldsskólar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 243 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2014-10-09 11:47:00 [HTML]

Þingmál A305 (raforkulög)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 849 - Komudagur: 2014-12-03 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]

Þingmál A321 (stefna stjórnvalda um lagningu raflína)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 848 - Komudagur: 2014-12-03 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]

Þingmál A367 (fjáraukalög 2014)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 484 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2014-11-07 13:59:00 [HTML]

Þingmál A392 (sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 530 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2014-11-17 14:38:00 [HTML]

Þingmál A422 (úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 630 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2014-12-01 18:18:00 [HTML]

Þingmál A466 (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 725 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2014-12-12 12:33:00 [HTML]

Þingmál A704 (veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1178 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2015-04-01 14:00:00 [HTML]
Þingræður:
89. þingfundur - Ragnheiður E. Árnadóttir (iðnaðar- og viðskiptaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2015-04-15 18:40:38 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1821 - Komudagur: 2015-05-06 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]

Löggjafarþing 145

Þingmál A157 (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 157 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2015-09-22 17:10:00 [HTML]
Þingskjal nr. 418 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2015-11-17 17:26:00 [HTML]
Þingskjal nr. 566 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2015-12-02 19:08:00 [HTML]

Þingmál A200 (sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 206 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2015-10-06 16:24:00 [HTML]
Þingskjal nr. 417 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2015-11-17 16:01:00 [HTML]

Þingmál A404 (uppbygging og rekstur fráveitna)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 550 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2015-12-02 14:45:00 [HTML]
Þingræður:
63. þingfundur - Sigrún Magnúsdóttir (umhverfis- og auðlindaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2016-01-19 14:26:08 - [HTML]

Þingmál A413 (húðflúrun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 733 (svar) útbýtt þann 2016-01-20 14:42:00 [HTML]

Þingmál A432 (ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 188/2015 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 640 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2015-12-16 15:45:00 [HTML]

Þingmál A433 (ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 191/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 641 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2015-12-16 15:45:00 [HTML]
Þingskjal nr. 841 (nefndarálit) útbýtt þann 2016-02-17 14:18:00 [HTML]
Þingræður:
78. þingfundur - Steinunn Þóra Árnadóttir (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 2016-02-18 13:45:14 - [HTML]

Þingmál A457 (veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 731 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2016-01-20 14:42:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1300 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2016-05-24 13:22:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1398 (lög í heild) útbýtt þann 2016-05-31 18:11:00 [HTML]
Þingræður:
65. þingfundur - Ragnheiður E. Árnadóttir (iðnaðar- og viðskiptaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2016-01-21 14:04:12 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1291 - Komudagur: 2016-03-02 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]

Þingmál A572 (metanframleiðsla)[HTML]

Þingræður:
116. þingfundur - Ragnheiður E. Árnadóttir (iðnaðar- og viðskiptaráðherra) - svar - Ræða hófst: 2016-05-23 15:58:39 - [HTML]

Þingmál A670 (meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1098 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2016-04-04 14:46:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1544 - Komudagur: 2016-05-17 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]
Dagbókarnúmer 1588 - Komudagur: 2016-05-20 - Sendandi: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar[PDF]

Þingmál A674 (Umhverfisstofnun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1102 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2016-04-04 14:46:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1904 - Komudagur: 2016-08-30 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]

Þingmál A685 (ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 229/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1113 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2016-04-04 14:46:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1310 (nefndarálit) útbýtt þann 2016-05-23 14:40:00 [HTML]
Þingræður:
117. þingfundur - Hanna Birna Kristjánsdóttir (Nefnd) - flutningsræða - Ræða hófst: 2016-05-24 17:14:22 - [HTML]

Þingmál A766 (framkvæmd samgönguáætlunar 2014)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1286 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 2016-05-17 13:21:00 [HTML]

Þingmál A785 (timbur og timburvara)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1340 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2016-05-24 16:40:00 [HTML]

Þingmál A841 (stjórnarskipunarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1577 (frumvarp) útbýtt þann 2016-08-25 10:17:00 [HTML]

Þingmál A879 (samgönguáætlun 2015--2026)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1706 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2016-09-27 10:48:00 [HTML]

Löggjafarþing 146

Þingmál A45 (eftirlitsstofnanir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 144 (svar) útbýtt þann 2017-01-31 11:29:00 [HTML]

Þingmál A204 (Umhverfisstofnun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 288 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2017-02-28 13:20:00 [HTML]

Þingmál A248 (valdheimildir Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlitsins í ljósi fregna af fráveitumálum í Mývatnssveit)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 613 (svar) útbýtt þann 2017-04-06 20:29:00 [HTML]

Þingmál A293 (olíuleit og -vinnsla á Drekasvæðinu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 895 (svar) útbýtt þann 2017-05-26 13:37:00 [HTML]

Þingmál A333 (meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 453 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2017-03-27 15:00:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 855 - Komudagur: 2017-04-21 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]
Dagbókarnúmer 1189 - Komudagur: 2017-05-08 - Sendandi: Landvernd[PDF]

Þingmál A338 (laxeldi í sjókvíum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1126 (svar) útbýtt þann 2017-08-18 11:19:00 [HTML]

Þingmál A341 (laxastofnar o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 986 (svar) útbýtt þann 2017-05-31 13:50:00 [HTML]

Þingmál A355 (varnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 482 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2017-03-27 17:40:00 [HTML]
Þingskjal nr. 996 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2017-05-31 15:39:00 [HTML]

Þingmál A365 (ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 100/2016 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 494 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2017-03-28 16:17:00 [HTML]
Þingskjal nr. 740 (nefndarálit) útbýtt þann 2017-05-09 20:33:00 [HTML]

Þingmál A376 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 505 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2017-03-29 16:06:00 [HTML]
Þingskjal nr. 944 (nefndarálit) útbýtt þann 2017-05-29 21:59:00 [HTML]
Þingskjal nr. 945 (breytingartillaga) útbýtt þann 2017-05-29 21:59:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1025 (nefndarálit) útbýtt þann 2017-05-31 22:15:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1035 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2017-06-15 11:49:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1056 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2017-06-01 01:56:00 [HTML]
Þingræður:
53. þingfundur - Björt Ólafsdóttir (umhverfis- og auðlindaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2017-04-03 20:12:31 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1006 - Komudagur: 2017-04-28 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]
Dagbókarnúmer 1025 - Komudagur: 2017-04-29 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Austurlands[PDF]
Dagbókarnúmer 1027 - Komudagur: 2017-05-01 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Suðurlands[PDF]
Dagbókarnúmer 1061 - Komudagur: 2017-05-02 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins og Samtök iðnaðarins[PDF]
Dagbókarnúmer 1066 - Komudagur: 2017-05-02 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 1077 - Komudagur: 2017-05-02 - Sendandi: Samtök ferðaþjónustunnar og SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu[PDF]
Dagbókarnúmer 1107 - Komudagur: 2017-05-04 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra[PDF]
Dagbókarnúmer 1108 - Komudagur: 2017-05-04 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra[PDF]
Dagbókarnúmer 1109 - Komudagur: 2017-05-04 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis[PDF]
Dagbókarnúmer 1188 - Komudagur: 2017-05-08 - Sendandi: Landvernd[PDF]
Dagbókarnúmer 1191 - Komudagur: 2017-05-09 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Vesturlands[PDF]
Dagbókarnúmer 1272 - Komudagur: 2017-05-11 - Sendandi: Umhverfis- og auðlindaráðuneytið[PDF]
Dagbókarnúmer 1273 - Komudagur: 2017-05-11 - Sendandi: Umhverfis- og auðlindaráðuneytið[PDF]

Þingmál A408 (skipulag haf- og strandsvæða)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 539 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2017-03-31 19:10:00 [HTML]

Þingmál A431 (tóbaksvarnir)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1337 - Komudagur: 2017-05-12 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]

Þingmál A489 (framkvæmd samgönguáætlunar 2015)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 688 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 2017-05-03 16:16:00 [HTML]

Þingmál A547 (hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 806 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2017-05-19 18:16:00 [HTML]

Þingmál A586 (lagning háspennulínu á vatnsverndarsvæðum höfuðborgarsvæðisins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1124 (svar) útbýtt þann 2017-08-18 11:20:00 [HTML]

Löggjafarþing 147

Þingmál A127 (kröfur um menntun landvarða og heilbrigðisfulltrúa sem fara með valdheimildir, stjórnsýsluaðgerðir og löggæslu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 184 (svar) útbýtt þann 2017-10-26 15:06:00 [HTML]

Löggjafarþing 148

Þingmál A16 (aðdragandi að útgáfu starfsleyfis til kísilverksmiðju Sameinaðs sílikons hf. í Helguvík o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 759 (skýrsla (skv. beiðni)) útbýtt þann 2018-04-12 12:03:00 [HTML]

Þingmál A202 (rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 770 - Komudagur: 2018-03-20 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A248 (hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 344 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2018-02-22 16:32:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1161 (nál. með brtt.) útbýtt þann 2018-06-08 11:13:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1236 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2018-06-21 10:57:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1256 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2018-06-11 22:12:00 [HTML]
Þingræður:
30. þingfundur - Guðmundur Ingi Guðbrandsson (umhverfis- og auðlindaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2018-02-27 14:28:39 - [HTML]

Þingmál A289 (vindorkuver)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 588 (svar) útbýtt þann 2018-03-22 10:53:00 [HTML]

Þingmál A330 (matvæli o.fl.)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 869 - Komudagur: 2018-03-21 - Sendandi: Samtök iðnaðarins, SVÞ- Samtök verslunar og þjónustu, Samtök ferðaþjónustunnar og Samtök atvinnulífsins[PDF]

Þingmál A386 (raforkumálefni)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 523 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 2018-03-20 14:59:00 [HTML]

Þingmál A425 (skipulag haf- og strandsvæða)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 607 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2018-03-22 18:05:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1276 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2018-06-27 15:46:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1286 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2018-06-12 21:03:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1535 - Komudagur: 2018-05-04 - Sendandi: Laxar fiskeldi ehf.[PDF]

Þingmál A457 (breyting á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 656 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2018-04-06 13:53:00 [HTML]
Þingræður:
46. þingfundur - Kristján Þór Júlíusson (sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2018-04-10 19:30:45 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1414 - Komudagur: 2018-04-30 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 1518 - Komudagur: 2018-05-04 - Sendandi: Náttúruverndarsamtök Íslands og 14 veiðirétthafar[PDF]

Þingmál A467 (mat á umhverfisáhrifum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 673 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2018-03-28 15:57:00 [HTML]

Þingmál A494 (fjármálaáætlun 2019--2023)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 716 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2018-04-04 16:30:00 [HTML]

Þingmál A516 (rannsóknir og mengunarvarnir vegna torfæruaksturs í Jósefsdal)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1354 (svar) útbýtt þann 2018-07-17 14:06:00 [HTML]

Þingmál A517 (förgun eiturefna frá Hellisheiðarvirkjun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1355 (svar) útbýtt þann 2018-07-17 13:14:00 [HTML]

Þingmál A578 (mengunarhætta vegna saltburðar og hættulegra efna í nágrenni vatnsverndarsvæða höfuðborgarsvæðisins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1398 (svar) útbýtt þann 2018-09-07 14:48:00 [HTML]

Þingmál A606 (rannsóknir á mengun í Hvalfirði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1380 (svar) útbýtt þann 2018-08-15 13:27:00 [HTML]

Þingmál A633 (áhættumat og viðbragðsáætlanir vegna eiturefnaflutninga í grennd við vatnsverndarsvæði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1395 (svar) útbýtt þann 2018-09-07 14:48:00 [HTML]

Löggjafarþing 149

Þingmál A72 (plöntuverndarvörur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 266 (svar) útbýtt þann 2018-10-16 13:32:00 [HTML]

Þingmál A174 (mengun á byggingarstað við Hringbraut)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 982 (svar) útbýtt þann 2019-02-26 13:18:00 [HTML]

Þingmál A189 (fiskeldi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 194 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2018-10-09 13:21:00 [HTML]
Þingræður:
14. þingfundur - Albertína Friðbjörg Elíasdóttir - Ræða hófst: 2018-10-09 16:33:55 - [HTML]

Þingmál A219 (umferðarlög)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 4991 - Komudagur: 2019-04-08 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A323 (flutningar á sorpi grennd í grennd við vatnsverndarsvæði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 920 (svar) útbýtt þann 2019-02-07 14:55:00 [HTML]

Þingmál A396 (framkvæmd samgönguáætlunar 2016)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 530 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 2018-11-26 14:44:00 [HTML]

Þingmál A422 (kærur og málsmeðferðartími)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 571 (fsp. til skrifl. svars) útbýtt þann 2018-12-04 13:28:00 [HTML]
Þingskjal nr. 882 (svar) útbýtt þann 2019-02-04 14:45:00 [HTML]

Þingmál A493 (stjórnsýslulög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 809 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2019-01-21 14:40:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1758 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2019-06-11 10:44:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1786 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2019-06-11 18:22:00 [HTML]

Þingmál A501 (stjórnarskipunarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 822 (frumvarp) útbýtt þann 2019-01-21 14:40:00 [HTML]

Þingmál A512 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 841 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2019-01-24 10:16:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1302 (nál. með brtt.) útbýtt þann 2019-04-08 14:50:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1433 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2019-05-06 14:43:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1444 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2019-05-06 16:17:00 [HTML]
Þingræður:
59. þingfundur - Guðmundur Ingi Guðbrandsson (umhverfis- og auðlindaráðherra) - flutningsræða - Ræða hófst: 2019-01-30 19:17:45 - [HTML]
98. þingfundur - Ari Trausti Guðmundsson (Nefnd) - Ræða hófst: 2019-05-02 16:02:05 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 4561 - Komudagur: 2019-03-04 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 4563 - Komudagur: 2019-03-04 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins, Samtök verslunar og þjónustu[PDF]
Dagbókarnúmer 4566 - Komudagur: 2019-03-04 - Sendandi: Viðskiptaráð Íslands[PDF]

Þingmál A542 (hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 895 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2019-02-06 14:45:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1689 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2019-06-03 19:23:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1793 (lög í heild) útbýtt þann 2019-06-11 18:26:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 4608 - Komudagur: 2019-03-07 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]
Dagbókarnúmer 4641 - Komudagur: 2019-03-12 - Sendandi: Akureyrarbær[PDF]
Dagbókarnúmer 4652 - Komudagur: 2019-03-13 - Sendandi: SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu og Samtök atvinnulífsins[PDF]
Dagbókarnúmer 4694 - Komudagur: 2019-03-15 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A585 (ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 242/2018 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 985 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2019-02-26 13:18:00 [HTML]

Þingmál A647 (fiskeldi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1060 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2019-03-05 14:00:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1870 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2019-08-16 12:49:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1937 (lög í heild) útbýtt þann 2019-06-20 01:59:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 5058 - Komudagur: 2019-04-01 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 5613 - Komudagur: 2019-05-13 - Sendandi: Tómas Hrafn Sveinsson[PDF]

Þingmál A759 (efnalög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1201 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2019-03-26 20:37:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 5063 - Komudagur: 2019-04-17 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]

Þingmál A775 (mat á umhverfisáhrifum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1235 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2019-03-30 12:51:00 [HTML]

Þingmál A778 (Þjóðgarðastofnun og þjóðgarðar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1238 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2019-03-30 12:51:00 [HTML]

Þingmál A904 (hreinsun fjarða)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1841 (svar) útbýtt þann 2019-06-28 15:39:00 [HTML]

Þingmál A960 (framkvæmd samgönguáætlunar 2017)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1701 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 2019-06-04 11:09:00 [HTML]

Þingmál A1002 (stjórnvaldssektir og dagsektir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 2088 (svar) útbýtt þann 2019-09-06 14:35:00 [HTML]

Löggjafarþing 150

Þingmál A148 (stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019--2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2023)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 357 - Komudagur: 2019-11-05 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins[PDF]

Þingmál A222 (framkvæmd EES-samningsins)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 235 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 2019-10-10 17:14:00 [HTML]

Þingmál A234 (urðun úrgangs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 429 (svar) útbýtt þann 2019-11-11 17:24:00 [HTML]

Þingmál A279 (stjórnarskipunarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 313 (frumvarp) útbýtt þann 2019-10-22 18:23:00 [HTML]

Þingmál A352 (umhverfismat vegna framkvæmda í Finnafirði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 617 (svar) útbýtt þann 2019-12-03 17:48:00 [HTML]

Þingmál A436 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 600 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2019-11-30 17:31:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1696 (nál. með brtt.) útbýtt þann 2020-06-15 14:46:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1879 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2020-06-29 14:59:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1916 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2020-06-29 11:40:00 [HTML]
Þingræður:
127. þingfundur - Guðjón S. Brjánsson - Ræða hófst: 2020-06-25 23:13:42 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 909 - Komudagur: 2019-12-17 - Sendandi: Embætti landlæknis[PDF]
Dagbókarnúmer 913 - Komudagur: 2019-12-18 - Sendandi: Ísafjarðarbær[PDF]
Dagbókarnúmer 916 - Komudagur: 2019-12-18 - Sendandi: Sveitarfélagið Skagafjörður[PDF]
Dagbókarnúmer 997 - Komudagur: 2020-01-10 - Sendandi: Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins, Samtök ferðaþjónustunnar og SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu[PDF]
Dagbókarnúmer 998 - Komudagur: 2020-01-10 - Sendandi: Landvernd[PDF]
Dagbókarnúmer 999 - Komudagur: 2020-01-10 - Sendandi: Ungir umhverfissinnar[PDF]
Dagbókarnúmer 1001 - Komudagur: 2020-01-10 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 1099 - Komudagur: 2020-01-14 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]
Dagbókarnúmer 1131 - Komudagur: 2020-01-16 - Sendandi: Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða[PDF]
Dagbókarnúmer 1138 - Komudagur: 2020-01-16 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis[PDF]
Dagbókarnúmer 1158 - Komudagur: 2020-01-20 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Suðurlands[PDF]
Dagbókarnúmer 1438 - Komudagur: 2020-02-27 - Sendandi: Umhverfis- og auðlindaráðuneytið[PDF]
Dagbókarnúmer 1782 - Komudagur: 2020-04-08 - Sendandi: Ungir umhverfissinnar[PDF]

Þingmál A500 (nefndir, starfs- og stýrihópar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 852 (svar) útbýtt þann 2020-01-22 14:52:00 [HTML]

Þingmál A542 (gegnsæi umhverfisáhrifa við framleiðslu vara og þjónustu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1744 (svar) útbýtt þann 2020-06-22 13:30:00 [HTML]

Þingmál A661 (urðun úrgangs)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1309 (svar) útbýtt þann 2020-05-05 17:06:00 [HTML]

Þingmál A714 (breyting á ýmsum lögum á sviði landbúnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1222 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2020-04-02 10:12:00 [HTML]

Þingmál A718 (loftslagsmál)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1229 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2020-04-11 12:39:00 [HTML]
Þingræður:
128. þingfundur - Ari Trausti Guðmundsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 2020-06-26 19:27:00 - [HTML]

Þingmál A720 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1238 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2020-04-16 10:22:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1756 (nál. með brtt.) útbýtt þann 2020-06-20 16:33:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1757 (nefndarálit) útbýtt þann 2020-06-20 16:33:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1938 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2020-08-17 13:57:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1960 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2020-06-29 23:20:00 [HTML]
Þingræður:
129. þingfundur - Ari Trausti Guðmundsson (Meiri hl. nefndar) - Ræða hófst: 2020-06-29 17:23:42 - [HTML]
129. þingfundur - Karl Gauti Hjaltason (Minni hl. nefndar) - Ræða hófst: 2020-06-29 17:36:00 - [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2011 - Komudagur: 2020-05-11 - Sendandi: Neytendasamtökin[PDF]
Dagbókarnúmer 2104 - Komudagur: 2020-05-20 - Sendandi: Samtök iðnaðarins, SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu og Samtök atvinnulífsins[PDF]
Dagbókarnúmer 2122 - Komudagur: 2020-05-20 - Sendandi: Samorka, samtök orku- og veitufyrirtækja[PDF]
Dagbókarnúmer 2145 - Komudagur: 2020-05-22 - Sendandi: Landvernd[PDF]

Þingmál A913 (lögbundin verkefni Umhverfisstofnunar)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1996 (svar) útbýtt þann 2020-08-17 13:57:00 [HTML]

Löggjafarþing 151

Þingmál A26 (stjórnarskipunarlög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 26 (frumvarp) útbýtt þann 2020-10-16 19:56:00 [HTML]

Þingmál A42 (stórefling innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðar)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 545 - Komudagur: 2020-11-25 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A194 (aðgengi hreyfihamlaðra að sund- og baðstöðum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 299 (svar) útbýtt þann 2020-11-11 19:17:00 [HTML]

Þingmál A261 (urðunarstaðir búfjár sem fargað er vegna sjúkdóma)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 736 (svar) útbýtt þann 2021-01-18 14:27:00 [HTML]

Þingmál A265 (fiskeldi)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 569 - Komudagur: 2020-11-26 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A322 (opinber stuðningur við nýsköpun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 362 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2020-11-19 12:10:00 [HTML]

Þingmál A335 (hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 391 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2020-11-24 17:03:00 [HTML]
Þingskjal nr. 974 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2021-03-11 12:41:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1015 (lög í heild) útbýtt þann 2021-03-11 16:07:00 [HTML]

Þingmál A356 (Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 442 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2020-11-30 22:00:00 [HTML]

Þingmál A368 (vernd, velferð og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1577 - Komudagur: 2021-02-09 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A369 (Hálendisþjóðgarður)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 461 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2020-11-30 22:00:00 [HTML]

Þingmál A466 (stjórnarskrá lýðveldisins Íslands)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1996 - Komudagur: 2021-03-05 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A549 (fiskeldi, matvæli og landbúnaður)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 916 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2021-02-18 16:51:00 [HTML]

Þingmál A562 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 942 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2021-02-25 17:17:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2188 - Komudagur: 2021-03-16 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis[PDF]
Dagbókarnúmer 2232 - Komudagur: 2021-03-19 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 2314 - Komudagur: 2021-03-23 - Sendandi: Embætti landlæknis[PDF]
Dagbókarnúmer 2431 - Komudagur: 2021-04-07 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]

Þingmál A701 (áhafnir skipa)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1180 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2021-04-07 13:25:00 [HTML]

Þingmál A708 (hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1187 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2021-04-07 13:25:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1769 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2021-07-01 16:57:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1810 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2021-06-13 02:06:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2911 - Komudagur: 2021-05-07 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A712 (umhverfismat framkvæmda og áætlana)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1191 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2021-04-07 13:25:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2735 - Komudagur: 2021-04-29 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A713 (rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2750 - Komudagur: 2021-04-29 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Löggjafarþing 152

Þingmál A11 (framkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 675 - Komudagur: 2022-02-03 - Sendandi: Landvernd[PDF]

Þingmál A185 (áhafnir skipa)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 187 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2021-12-15 14:32:00 [HTML]

Þingmál A332 (áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 957 - Komudagur: 2022-02-25 - Sendandi: Veiðifélag Þjórsár[PDF]

Þingmál A333 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 473 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2022-02-08 15:18:00 [HTML]
Þingskjal nr. 689 (nál. með brtt.) útbýtt þann 2022-03-21 14:42:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1147 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2022-06-02 14:43:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1197 (lög í heild) útbýtt þann 2022-06-09 20:29:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 948 - Komudagur: 2022-02-25 - Sendandi: Reykjavíkurborg[PDF]
Dagbókarnúmer 990 - Komudagur: 2022-02-28 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A457 (hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 660 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2022-03-12 15:11:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 3246 - Komudagur: 2022-05-13 - Sendandi: Umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneytið[PDF]
Dagbókarnúmer 3336 - Komudagur: 2022-05-23 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A589 (starfskjaralög)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 831 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2022-04-01 14:10:00 [HTML]

Þingmál A691 (bann við leit, rannsóknum og vinnslu kolvetnis í efnahagslögsögunni)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1034 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2022-05-23 14:44:00 [HTML]

Þingmál A699 (hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1050 (frumvarp nefndar) útbýtt þann 2022-05-24 13:25:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1310 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2022-06-15 14:34:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1387 (lög (samhlj.)) útbýtt þann 2022-06-15 22:25:00 [HTML]

Löggjafarþing 153

Þingmál A150 (verksmiðjubúskapur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 151 (fsp. til skrifl. svars) útbýtt þann 2022-09-19 16:42:00 [HTML]
Þingskjal nr. 316 (svar) útbýtt þann 2022-10-12 14:40:00 [HTML]

Þingmál A390 (hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 419 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2022-10-26 14:39:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1512 (nál. með brtt.) útbýtt þann 2023-03-31 15:24:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1675 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2023-05-02 15:54:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1721 (lög í heild) útbýtt þann 2023-05-08 16:38:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 630 - Komudagur: 2022-12-02 - Sendandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur[PDF]
Dagbókarnúmer 638 - Komudagur: 2022-12-02 - Sendandi: Umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneytið[PDF]
Dagbókarnúmer 640 - Komudagur: 2022-12-02 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 642 - Komudagur: 2022-12-02 - Sendandi: Bændasamtök Íslands[PDF]
Dagbókarnúmer 656 - Komudagur: 2022-12-05 - Sendandi: Náttúruverndarfélagið Laxinn lifir[PDF]
Dagbókarnúmer 783 - Komudagur: 2022-12-13 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 3769 - Komudagur: 2023-01-18 - Sendandi: Umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneytið[PDF]

Þingmál A530 (tóbaksvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 672 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2022-12-02 12:55:00 [HTML]

Þingmál A546 (leyfisskylda og eftirlit með áfangaheimilum)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 4880 - Komudagur: 2023-05-30 - Sendandi: Vernd fangahjálp[PDF]

Þingmál A821 (Orkuveita Reykjavíkur)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1266 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2023-03-08 14:47:00 [HTML]

Þingmál A889 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1391 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2023-03-23 15:48:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 4395 - Komudagur: 2023-04-14 - Sendandi: Carbfix ohf.,Orkuveita Reykjavíkur og Orka náttúrunnar ohf.[PDF]
Dagbókarnúmer 4400 - Komudagur: 2023-04-17 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 4476 - Komudagur: 2023-04-21 - Sendandi: Landsvirkjun[PDF]
Dagbókarnúmer 4520 - Komudagur: 2023-05-02 - Sendandi: Umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneytið[PDF]
Dagbókarnúmer 4556 - Komudagur: 2023-05-05 - Sendandi: Grímur Björnsson[PDF]
Dagbókarnúmer 4663 - Komudagur: 2023-05-11 - Sendandi: Umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneytið[PDF]
Dagbókarnúmer 4719 - Komudagur: 2023-05-12 - Sendandi: Landsvirkjun[PDF]
Dagbókarnúmer 4727 - Komudagur: 2023-05-15 - Sendandi: Carbfix ohf, Orka náttúrunnar og Orkuveita Reykjavíkur[PDF]

Þingmál A1028 (tímabundnar undanþágur frá skipulags- og byggingarlöggjöf og skipulagi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1637 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2023-04-25 17:02:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 4779 - Komudagur: 2023-05-19 - Sendandi: Reykjavíkurborg[PDF]

Þingmál A1043 (ábyrgð sveitarfélaga á innviðum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1876 (svar) útbýtt þann 2023-06-01 13:12:00 [HTML]

Löggjafarþing 154

Þingmál A39 (heilbrigðiseftirlit)[HTML]

Þingræður:
87. þingfundur - Orri Páll Jóhannsson - Ræða hófst: 2024-03-18 17:04:15 - [HTML]

Þingmál A219 (eftirlit með snyrtistofum)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 486 (svar) útbýtt þann 2023-11-06 14:41:00 [HTML]

Þingmál A226 (tóbaksvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 229 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2023-09-20 17:49:00 [HTML]
Þingskjal nr. 670 (frumvarp eftir 2. umræðu) útbýtt þann 2023-12-04 16:26:00 [HTML]
Þingskjal nr. 810 (lög í heild) útbýtt þann 2023-12-15 14:55:00 [HTML]

Þingmál A289 (fylli- og leysiefni vegna fegrunarmeðferða)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 938 (svar) útbýtt þann 2024-01-31 14:46:00 [HTML]

Þingmál A314 (tímabundnar undanþágur frá skipulags- og byggingarlöggjöf og skipulagi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 318 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2023-10-06 13:51:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1071 - Komudagur: 2023-11-20 - Sendandi: Reykjavíkurborg[PDF]

Þingmál A366 (veggjalús)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 512 (svar) útbýtt þann 2023-11-08 15:28:00 [HTML]

Þingmál A483 (dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim o.fl.)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1022 - Komudagur: 2023-12-05 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A485 (vernd mikilvægra innviða á Reykjanesskaga)[HTML]

Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 655 - Komudagur: 2023-11-13 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]

Þingmál A535 (landsskipulagsstefna fyrir árin 2024--2038 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024--2028)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 621 (stjórnartillaga) útbýtt þann 2023-11-24 17:56:00 [HTML]

Þingmál A542 (lögheimili og aðsetur o.fl.)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 638 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2023-11-28 18:16:00 [HTML]

Þingmál A543 (viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 639 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2023-11-28 18:21:00 [HTML]

Þingmál A585 (Umhverfis- og orkustofnun)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 817 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2023-12-15 16:53:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1403 - Komudagur: 2024-02-13 - Sendandi: Samband íslenskra sveitarfélaga[PDF]
Dagbókarnúmer 1831 - Komudagur: 2024-03-25 - Sendandi: Umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneytið[PDF]

Þingmál A619 (,,Gullhúðun" við innleiðingu EES-gerða frá árinu 2010 til 2022)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 925 (skýrsla rh. (frumskjal)) útbýtt þann 2024-01-24 17:13:00 [HTML]

Þingmál A689 (hollustuhættir og mengunarvarnir)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1031 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2024-02-09 16:22:00 [HTML]
Þingskjal nr. 1779 (nál. með brtt.) útbýtt þann 2024-06-03 17:06:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 1617 - Komudagur: 2024-02-29 - Sendandi: Orkuveitan[PDF]
Dagbókarnúmer 1625 - Komudagur: 2024-03-01 - Sendandi: Landsvirkjun[PDF]
Dagbókarnúmer 2058 - Komudagur: 2024-04-17 - Sendandi: Umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneytið[PDF]

Þingmál A909 (breyting á ýmsum lögum vegna samstarfs og eftirlits á vinnumarkaði)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1354 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2024-03-27 14:01:00 [HTML]

Þingmál A930 (lagareldi)[HTML]

Þingskjöl:
Þingskjal nr. 1376 (stjórnarfrumvarp) útbýtt þann 2024-03-27 14:03:00 [HTML]
Erindi vegna málsins:
Dagbókarnúmer 2230 - Komudagur: 2024-05-03 - Sendandi: Víðir Smári Petersen[PDF]
Dagbókarnúmer 2357 - Komudagur: 2024-05-08 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 2497 - Komudagur: 2024-05-15 - Sendandi: Veiðifélag Laxár á Ásum[PDF]
Dagbókarnúmer 2507 - Komudagur: 2024-05-16 - Sendandi: Umhverfisstofnun[PDF]
Dagbókarnúmer 2671 - Komudagur: 2024-05-31 - Sendandi: Matvælaráðuneytið[PDF]